Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra obce Podhájska volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zamestnancom obce.  Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Rozsahom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií našej obce ale aj kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov.

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce, obecnému zastupiteľstvu predkladá správu o výsledkoch kontroly a o kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady, kde má poradný hlas. Je oprávnený  nahliadať do dokladov a dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Vladimír Augustín
e-mail: kontrolor@obecpodhajska.sk

Úradné hodiny: streda 8:00 hod. - 16:00 hod.

 

Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti

 1. Oznámenie protispoločenskej činnosti  adresujú zamestnanci  zamestnávateľa uvedeného v Článku I zodpovednej osobe:
 1. písomne,
 2. ústne,
 3. elektronicky.
 1. Spôsob podávania oznámení:
 1. písomné oznámenie sa podáva priamo do rúk zodpovednej osoby počas úradných hodín, do podateľne Obce Podhájska  alebo prostredníctvom pošty v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, oznámenie pre hlavného kontrolóra“ na adresu:

JUDr.Vladimír Augustín  Hlavný kontrolór obce Podhájska

Zdravotnícka 322/2 Podhájska ,

941 48  Podhájska

 1. ústne oznámenie sa podáva priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu  - zo zápisnice musí byť preukázaný predmet oznámenia, deň jeho podania, osoba, ktorá ho  podáva  s  uvedením  jej  mena,  priezviska,  a  adresy  jej  trvalého  pobytu,  meno  a priezvisko zodpovednej osoby zamestnávateľa a podpisy oznamovateľa a zodpovednej osoby.
 2. elektronické oznámenie sa  podáva  na  mailovú  adresu:  kontrolor@obecpodhajska.sk Elektronické oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

 

POUČENIE OZNAMOVATEĽA K OZNAMOVANIU PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zákon č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene    a doplnení niektorých zákonov upravuje:

 • podmienky  poskytovania   ochrany   osobám   v pracovnoprávnom   vzťahu   v súvislosti s oznamovaní kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
 • práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a
 • zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej

činnosti.

Kto? Za oznamovateľa sa považuje fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi.

Podmienkou pri akomkoľvek oznámení je, aby toto bolo urobené v dobrej viere, teda aby osoba, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnievala, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé. Ak osoba nekoná        v dobrej viere na ochranu nemá nárok.

Čo? Zákon rozlišuje oznámenie a kvalifikované oznámenie. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti  s  výkonom  svojho  zamestnania,  povolania,  postavenia  alebo  funkcie  alebo  v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme. Kvalifikované oznámenie je také, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa. Pri kvalifikovanom oznámení je poskytnutá ochrana dôraznejšia a pre oznamovateľa jednoduchšia.

Ako? Pri oznámení možno využiť interný alebo externý kanál.

Interný kanál

Ide o akékoľvek oznámenie protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi, ktoré má pomôcť samotnému zamestnávateľovi, aby si chránil svoju dobrú povesť a svoje vlastné zdroje, zároveň vytvára priestor, aby sa vyhol prípadným postihom, v niektorých prípadoch aj trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Malo by to teda byť v jeho záujme, aby so svojimi zamestnancami komunikoval.

Na koho sa môže oznamovateľ obrátiť? Zamestnávateľ je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu (tzv. zodpovednú osobu), ktorá plní úlohy zamestnávateľa. V Obci Podhájska  je zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Pod týmito úlohami sa rozumie:

 • preverovanie oznámení do 90 dní od jeho prijatia
 • oznámenie výsledku preverenia oznámenia do 10 dní od preverenia
 • oznámenie opatrení prijatých na základe preverenia oznámenia.

Zákon však naďalej zachováva povinnosť občanov oznámiť alebo prekaziť trestný čin podľa osobitných predpisov (§ 340 a 341 trestného zákona).

Oznámenie protispoločenskej činnosti nie je porušením zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to ani ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie (toto ale neplatí pri špecifických citlivých informácií napr. utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva, daňového tajomstva, dôverných štatistických údajov, údajov zo zdravotnej dokumentácie, povinnosti mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb).

Aj napriek tomu však nemožno vylúčiť, že zamestnávateľ nezačne voči oznamovateľovi robiť

„odvetné opatrenia“. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením sú voči nemu urobené pracovnoprávne úkony (napríklad zníženie platu, preloženie, ukončenie pracovného pomeru a pod), s ktorými nesúhlasí, môže do 15 dní požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov, aby pozastavil účinnosť takýchto úkonov. Ak zamestnávateľ nepreukáže, že takýto úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením, úrad pozastaví na 30 dní takýto pracovnoprávny úkon. Oznamovateľa zároveň poučí, že môže požiadať súd o vydanie neodkladného opatrenia. Ak je takýto návrh podaný, pozastavenie trvá až do rozhodnutia súdu o samotnom návrhu. Keďže úrad poskytuje aj právne poradenstvo, bude oznamovateľom radiť a pomáhať.

Externý kanál

Odlišná je situácia ak niekto podá tzv. kvalifikované oznámenie, čo znamená, že oznamovateľ oznámi závažnú protispoločenskú činnosť, teda vybrané trestné činy, ale aj iné trestné činy za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody so sadzbou prevyšujúcou tri roky, resp. závažnejšie správne delikty.

Ako požiadať o ochranu? Pre uplatnenie ochrany v rámci externého kanálu je potrebné podať žiadosť prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice (napríklad aj na polícii pri podaní trestného oznámenia). Poskytnutím ochrany prokurátorom (tento najskôr preverí, či sú splnené podmienky) sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom,  ktorému  prináležia práva  a povinnosti podľa zákona. Obdobné právomoci má správny orgán, ktorý koná o vybraných správnych deliktoch (napr. správny orgán na úseku životného prostredia a podobne).

Inak povedané, bez súhlasu úradu je každý takýto „negatívny“ pracovnoprávny úkon neplatný. Najviac zamestnávateľ, ak urobí takýto úkon bez súhlasu úradu, môže dostať pokutu od úradu až 2 000 eur. Rovnako môže byť sankcionovanie porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

Chránený oznamovateľ požíva ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov. Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu. Úrad súhlas udelí, len ak zamestnávateľ preukáže, že navrhovaný pracovnoprávny úkon nemá žiadnu príčinnú súvislosť s kvalifikovaným oznámením (dôkazné bremeno je teda na zamestnávateľovi, nie na zamestnancovi). V opačnom prípade úrad žiadosť zamestnávateľa o udelenie súhlasu zamietne. Proti rozhodnutiu úradu o žiadosti o udelenie súhlasu nie je možné podať odvolanie.

Do kedy ochrana trvá? Ochrana oznamovateľa trvá počas, ale aj po skončení trestného konania alebo konania o správnom delikte, a to až 3 roky.

Iné spôsoby zániku ochrany:

 • v prípade vzdania sa ochrany formou písomného oznámenia chráneného oznamovateľa úradu,
 • skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
 • odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo krivej výpovede alebo krivej prísahy v súvislosti s urobením kvalifikovaného oznámenia.

A čo odmena? Chránený oznamovateľ má právo podať žiadosť o poskytnutie odmeny za kvalifikované oznámenie, a to až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy, ak:

 • v trestom konaní na základe jeho kvalifikovaného oznámenia bola podaná obžaloba alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu, alebo
 • bol schválený zmier a zastavené trestné stíhanie, alebo
 • trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené, alebo
 • v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu.

Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi nie je právny nárok.

Žiadosť o poskytnutie odmeny  je  možné  podať  do  6  mesiacov  od  doručenia  oznámenia o poskytnutí ochrany alebo od vydania písomného potvrdenia, že oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie. Túto žiadosť je potrebné podať Úradu na ochranu oznamovateľov. Úrad rozhodne o žiadosti do 3 mesiacov odo dňa jej doručenia.

Zdroj: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/ochrana-oznamovatelov/

Referendum a voľby

voľby

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Portál

Slovensko sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 5. 10. 2023
takmer jasno 20 °C 9 °C
piatok 6. 10. polojasno 20/10 °C
sobota 7. 10. zamračené 21/10 °C
nedeľa 8. 10. zamračené 19/8 °C
Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone