Menu
Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Ochrana osobných údajov - GDPR

Kto sme?

Obecný úrad v Podhájskej je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Prácu obecného úradu riadi starosta. Obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: Obecný úrad
Sídlo prevádzkovateľa: Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska
Identifikačné číslo prevádzkovateľa: 00 309 192
Kontakt: obecnyurad@obecpodhajska.sk

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú:

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?

Kontaktné údaje (DPO)
POBEST, s.r.o.
Zavarská 10
Trnava 91701
Slovenská republika
e-mail: katarina.mikle@pobest.sk

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Prevádzkovateľ zbiera, spracúva a vedie osobné údaje dotknutých osôb za účelom vedenia aktivačnej činnosti podľa § 52 formou menších obecných služieb pre obec alebo pre samosprávny kraj, pre účely vedenia evidencie daňovníkov a poplatníkov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť alebo pôdu v katastri obce a majú zabezpečený vývoz komunálneho odpadu, vedenia evidencie majiteľov psov, evidencie hrobových miest, monitorovania priestoru prístupného verejnosti za účelom dosiahnutia bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia v priestoroch obce, vytvárania evidencie a vyhotovenia žiadostí na poberanie príspevku, osvedčovania podpisov na listinách, pre účely vedenia evidencie poplatníkov, pre účely vedenia evidencie žiadateľov, pre obchodné účely, kde je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán za účelom evidencie nájomných zmlúv a zmlúv o predaji majetku fyzickým osobám. Osobnú údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 77, ods. 2 zákona. na základe zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, t.j. vlastník pozemku, vlastník nehnuteľnosti – stavby, bytu, domu, vlastník psa, a poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 77, ods. 2 zákona, so zákonom 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, s §17 Evidenciou hrobových miest, s úlohami vyplývajúcimi zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce, s pomocou pri realizácii pôsobnosti obce vyplývajúcej zo zákonov v sociálnej oblasti a realizácii sociálnej politiky v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, výkon osobitného príjemcu podľa § 28 zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §22, §23 a §36 odst.7) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Zásady používania súborov cookie

Na účely správneho fungovania nášho webového sídla využíva naše webové sídlo súbory cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve nášho webového sídla. Používaním súborov cookies neporušujeme zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním nášho webového sídla súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:
k správnej funkčnosti webového sídla
pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií,
pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie,
Rozdelenie súborov cookie, ktoré používame:

Podľa doby platnosti
Používame tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu niekoľkých dní až mesiacov, prípadne pokiaľ ich ručne neodstránite.

Podľa účelu:
kľúčové (funkčné) cookies - bez nich nemôže naše webové sídlo fungovať
analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich vieme naše webové sídlo lepšie prispôsobiť potrebám návštevníkov. Používame analytický nástroj Google Analytics, ktorý zaznamenáva prístupy na naše webové sídlo.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
 • Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite odkaz v dolnej časti dokumentu, kde sa nachádza žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: obecnyurad@obecpodhajska.sk a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Na stiahnutie:

Referendum a voľby

voľby

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Portál

Slovensko sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 19 °C
piatok 21. 6. oblačno 28/19 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 26/19 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/16 °C
Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone