Menu
Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže nahlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady:

 • Vlastník bytu (domu):
  • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nie z internetu) (nemusí byť použiteľný na právne úkony)
 • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
  • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca bytu (domu):
  • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • prítomný-í musí byť vlastník-vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony a nesmie byť z internetu)
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých  spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne (Obecný úrad) pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený (overený) podpis od notára.

Ohlasovňa (Obecný úrad) môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone