Menu
Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý trvá dlhšie ako 90 dní (maximálne 5 rokov).

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátane potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

 • Vlastník bytu (domu):
  • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nie z internetu) (nemusí byť použiteľný na právne úkony) 
 • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
  • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca bytu (domu):
  • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • nájomná zmluva
 • Obyvateľ bez užívacieho povolenia, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • prítomný-í musí byť vlastník-vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony, nesmie byť z internetu)
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne (Obecný úrad) pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený (overený) podpis od notára.

Ohlasovňa (Obecný úrad) môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone