Menu
Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhájska

Základná škola

Adresa: Školská 460/2, 941 48  Podhájska
kontakt: +421 35 6586 232
e-mail: zakladnaskola@obecpodhajska.sk  ;  podhajskazs@gmail.com
web: www.zspodhajska.edupage.sk

ZAMESTNANCI:

 • riaditeľka školy, triedna učiteľka v I. triede (prváci a tretiaci):  PaedDr. Ľubica Steinerová
 • triedna učiteľka v II.triede (druháci a štvrtáci): Mgr. Veronika Fodorová
 • učiteľka hudob. výchovy, teles. a športovej výchovy, prac. vyučovania: Mgr. Soňa Vidová
 • školníčka: Martina Nemšovská.

Vízia školy:

Vzdelanie je ako slnko.
Ale nestačí, aby osvetlilo iba náš rozum.
Musí zohriať aj naše srdce.

Motto: SILA PRAVDY VYZBROJENÁ SVETLOM POZNANIA JE NEPREMOŽITEĽNÁ.

Jan Amos Komenský

 

Základná škola 1. - 4. ročník 

Základná škola v Podhájskej je neplnoorganizovaná škola. Jej zriaďovateľom je OBEC PODHÁJSKA. Škola poskytuje primárne vzdelanie pre žiakov 1. stupňa. O ich výchovu a vzdelávanie sa stará kolektív kvalifikovaných pedagógov: dve učiteľky a jedna vychovávateľka. Pedagogický zbor sa neustále vzdeláva, o čom svedčí aj fakt, že dve učiteľky majú vykonané druhé atestácie. Do vzdelávacieho procesu vstupujú aj externí pedagogickí zamestnanci: angličtinárka a pán farár, ktorý vyučuje náboženstvo.

Medzi silné stránky našej školy patrí:

 • pedagogický kolektív, ktorý rozumie deťom,
 • odbornosť pedagogických zamestnancov, kvalitná odborná výučba, vysoká profesionalita,
 • ochota pracovníkov školy ku zmenám a ich aktívny prístup k pozitívnym zmenám,
 • školský klub detí, jeho zameranie, aktivity a školské stravovanie,
 • výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky našich žiakov (spätná väzba- Komparo, Testovanie 5, Klokanko, Všetkovedko, iBobor...),
 • priateľská školská atmosféra  a výborná pracovná klíma,
 • rozvíjanie tvorivosti, nadania a talentu našich žiakov,
 • zapájanie žiakov do súťaží: matematických, recitačných, speváckych, športových, výtvarných, 
 • spolupráca s materskou školou, vzájomné otvorené hodiny, organizovanie metodických akcií, spoločné aktivity a exkurzie aj mimo obec,
 • spolupráca s miestnymi organizáciami a firmami, organizovanie spoločných podujatí (Gergeľ, Termálne kúpalisko, Kraintek, Slovkvet... ),
 • organizovanie pravidelných akcií a podujatí školy zameraných na osobnostný a sociálny rozvoj žiakov a na formovanie a rozvíjanie ich kľúčových kompetencií (vystupovanie na verejnosti, kultúrne podujatia,...),
 • rozvíjanie a upevňovanie regionálnych zvykov, tradícií a spoznávanie ľudových obyčají,
 • podpora a spolupráca so zriaďovateľom, RŠ, rodičmi a miestnymi subjektmi,
 • široká ponuka mimoškolských aktivít pre žiakov: plavecký výcvik, škola v prírode, exkurzie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, externé edukačné prezentácie...,
 • vlastná webová stránka,
 • finančná podpora Termálneho kúpaliska Podhájska- škola v prírode,
 • finančná podpora OBCE PODHÁJSKA, dotácia na každého prváka 33 € na nákup školských potrieb, zaplatenie dopravy pre žiakov pri výletoch a exkurziách.

Našim základným cieľom vyplývajúcim zo školského vzdelávacieho programu je  poskytnúť žiakom bezpečný priestor pre bezstresové vzdelávanie  a ponúknuť im aktivity, ktoré ich zaujímajú , rozvíjajú ich vedomostný obzor, prinášajú im úspech a prežívajú pri nich radosť. Rozvíjame talenty a nadanie našich žiakov, ale aj pomáhame žiakom so špeciálnymi pedagogickými požiadavkami. Vyučovanie v spojených ročníkoch síce kladie vyššie nároky na prácu učiteliek, ale žiakov obohacuje v mnohých osobnostných rovinách, formuje sa u nich podvedomé učenie, vedie ich k väčšej samostatnosti a zodpovednosti za svoje školské výkony a rozvíja u nich životné kľúčové kompetencie. Pri pomerne nižšom počte žiakov môžeme k nim pristupovať individuálne.

Vo vyučovacom procese využívame prvky integrovaného vyučovania, projektového vyučovania, vlastnú inováciu v začiatočnom čítaní a písaní s prioritným poznávaním tlačených písmen, ktorá zefektívňuje proces osvojenia si čítanie a písanie, a samozrejme interaktívne vyučovanie. Využívanie výučbových materiálov prostredníctvom interaktívnych tabúľ je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné vzdelávanie žiakov v triede so spojenými ročníkmi. V každej triede, a aj v ŠKD, používame  interaktívne tabule (Promethean, Smart a eBeam) s pripojením na internet. Naši žiaci sú zvyknutí na okamžité preverovanie vedomostí pomocou hlasovacieho zariadenia ActiVote. V škole sa nepoužíva krieda, lebo máme biele magnetické keramické tabule.

V priestoroch školy je zriadená knižnica, v ktorej sa žiaci cítia ako v rozprávke. Máme aj priestor s odporúčaným (MŠVVaŠ SR) telocvičným zariadením a náradím, v ktorom sa vyučuje telesná a športová výchova. Bohaté vybavenie školy hudobnými nástrojmi a kvalifikovaná učiteľka sú zárukou kvalitného hudobného vzdelávania. Vďaka tomu veľa našich žiakov navštevuje základnú umeleckú školu.

V rámci učebného plánu sme disponibilné hodiny určili na výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, hodinovou dotáciou sme posilnili vyučovanie prírodovedy a matematiky. Anglický jazyk sa vyučuje samostatne, to znamená, že vyučujúca má na hodine iba žiakov jedného ročníka.

Škola je zapojená do dlhodobých projektov:

 • Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, ktorého cieľom je zabezpečiť vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, zlepšiť ich profesionálne kompetencie.
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.
 • Asekol SK - Recyklohry  je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.
 • Hovorme o jedle- každoročne s zapájame do tohto projektu, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. V roku 2017 našej škole udelila za úspešné plnenie aktivít Zlatý diplom a 1. miesto v téme Mäso, hydina, ryby, vajcia. Získali sme aj finančnú odmenu.

Popoludňajšia činnosť v ŠKD je obohatená aj záujmovými krúžkami: čitateľský, výtvarný/šikovné ruky, hra na flautu/ hudobno-dramatický krúžok.

Školský klub detí- SLNIEČKOVO

V školskom klube sa žiaci venujú športovým, umeleckým, náučným a relaxačným aktivitám. Vedúcou vychovávateľkou je Mgr. Soňa Vidová. Máme otvorené jedno oddelenie s kapacitou 23 detí. Mesačný poplatok je 1,65 EUR.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Vedieme žiakov k tomu, aby sa učili samostatne pracovať, učiť ich ako sa majú pripravovať na vyučovanie, učiť ich samostatnosti a sebakontrole. K žiakom pristupujeme diferencovane. Každý deň je venovaný inej záujmovej činnosti: esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, environmentálno-prírodovednej, pracovno-technickej, telovýchovnej, zdravotnej a športovej činnosť.

V ŠKD nacvičujeme vystúpenia venované rodičom a spoluobčanom. Na Vianoce chodíme koledovať, deti sa prezentujú na Vianočnej besiedke, pripravujú výrobky na tvorivé  dielne, ktoré sa pravidelne uskutočňujú v Kultúrno- spoločenskom centre v Podhájskej. Deti sa tešia na fašiangovanie, karneval. Na jar vynášame Morenu. Na jeseň robíme tekvičkové tvorivé dielne. U detí rozvíjame prosociálne správanie prostredníctvom vhodných hier. Deti sa učia vyjadriť svoj názor, vypočuť iných a osvojujú si pravidlá slušného správania. Uskutočňujeme besedy na rôzne témy, ktoré deti zaujímajú: ľudové umenie a tradície, prevencia proti drogám, čo robiť v krízových situáciách (privolať pomoc, ošetriť, uhasiť, ... a pod.). Blízkosť lesa a vodná nádrž Gergeľ nám predurčujú náplň našich vychádzok. Okrem spoznávania prírodných krás našej obce si deti utužujú aj imunitu. Venujú sa aj environmentálnym činnostiam, učia sa zveľaďovať životné prostredie, separujú odpad,... prikrmujú vtáčiky v búdkach na školskom dvore.

Vďaka rozmanitej činnosti ŠKD sa deti tešia na každé popoludnie.

Referendum a voľby

voľby

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Portál

Slovensko sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 13 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 24/13 °C
streda 29. 5. slabý dážď 22/11 °C
štvrtok 30. 5. takmer jasno 22/12 °C
Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone