Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenia z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 11.05.2022

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Zuzana Federicsová
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 4. Mgr. Juraj Melišek
 5. Jozef  Pánis Mgr.
 6. Marek Ševčík
 7. Ing. Jaroslav Václav

Neprítomní poslanci:

 1. Roman Lubušký
 2. MUDr. Ján Vanko

 

Schválený program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Žiadosť o výpožičku – Divadelný súbor PRAMEŇ, Podhájska
 4. Žiadosť o výpožičku – Powerlifting Podhájska
 5. Žiadosť o výpožičku – Športový klub Termál Podhájska
 6. Návrh Anny Fibichovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 7. Návrh Jána Poláka na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 8. Návrh MUDr. Márie Bakovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 9. Návrh Ľudmili Feješovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 10. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien a Kúpnej zmluvy v  k.ú. Svätuša
 11. Žiadosť Ladislava Bogáňa o odkúpenie pozemku v k.ú. Belek
 12. Žiadosť Richarda Kalcika o kúpu obecného pozemku v k.ú. Svätuša
 13. Správa predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri obecnom zastupiteľstve Obce Podhájska
 14. Schválenie zámeru výstavby nájomného bytového domu v obci Podhájska v konfigurácii 2 x 7 bytových jednotiek
 15. Rôzne
 16. Názory a pripomienky obyvateľov           
 17. Záver

 

Schválené uznesenia:

Uznesenie č. XXV / 1 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 3. Žiadosť o výpožičku – Divadelný súbor PRAMEŇ, Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

Schvaľuje

výpožičku obecného majetku a to  časť stavby so súpisným číslom: 285, druh stavby: budova pre šport a na rekreačné účely, popis stavby: strelnica, postavenej na parc. reg. „C“ č.: 662/4, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 198 m2 vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č.: 1 pre kat. úz.: Svätuša, vo forme bezplatného dočasného užívania,  v rozsahu:

 • 1 miestnosť na poschodí hlavnej budovy o výmere 18 m2,
 • spoločný prístup k schodišťu a WC,

v prospech: Divadelný súbor PRAMEŇ, Senčianska 106/26, 941 48 Podhájska a to na dobu 5 rokov.

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022       

                                                                                                     Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Uznesenie č. XXV / 2 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 4.  Žiadosť o výpožičku – Powerlifting Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

Schvaľuje

výpožičku obecného majetku a to časť stavby so súpisným číslom: 285, druh stavby: budova pre šport a na rekreačné účely, popis stavby: strelnica, postavenej na parc. reg. „C“ č.: 662/4, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 198 m2 vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č.: 1 pre kat. úz.: Svätuša, vo forme bezplatného dočasného užívania, v rozsahu:    

miestnosť na prízemí hlavnej budovy o výmere 37 m2,

spoločný prístup k schodišťu a WC

v prospech: Powerlifting Podhájska, Hlboká 285/29, 941 48 Podhájska a to na dobu 5 rokov.

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022              

                                                                                                     Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 3 / 2021

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 5.  Žiadosť o výpožičku – Športový klub Termál Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

Schvaľuje

výpožičku obecného majetku a to  časť stavby so súpisným číslom: 285, druh stavby: budova pre šport a na rekreačné účely, popis stavby: strelnica, postavenej na parc. reg. „C“ č.: 662/4, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 198 m2 vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č.: 1 pre kat. úz.: Svätuša, vo forme  bezplatného dočasného užívania, v rozsahu:       

 • šatňa pre rozhodcov,
 • šatňa pre hostí,
 • šatňa pre domácich,
 • verejné WC,
 • 1 miestnosť na poschodí hlavnej budovy o výmere 18 m2,
 • sklad o výmere 3 m2,
 • spoločný prístup k schodišťu a WC,

v prospech: Športový klub Termál Podhájska, Sv. Jána 206/32, 941 48 Podhájska a to na dobu 5 rokov.

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022          

                                                                                                     Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 4 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 6.                Návrh Anny Fibichovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-                  parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-                  parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/64 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-                  parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5/64 k celku

vo vlastníctve: Anna Fibichová, rodená Miklová, nar.: 15.01.1959, trvale bytom: Senčianska 107/21, 941 48  Podhájska za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 3 574,80 EUR.

B. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

- parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

- parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

      spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/64 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:
 • parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

      spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5/64 k celku

 

s predávajúcim: Anna Fibichová, rodená Miklová, nar.: 15.01.1959, trvale bytom: Senčianska 107/21, 941 48  Podhájska za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 3 574,80 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022 

                                                                                                    Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 5 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 7.  Návrh Jána Poláka na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-              parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-              parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 k celku

vo vlastníctve: Ján Polák, rodený Polák, nar.: 29.09.1957, trvale bytom: Senčianska 112/20, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 4 337,10 EUR.

B. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-              parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-              parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

    spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 k celku

 

s predávajúcim: Ján Polák, rodený Polák, nar.: 29.09.1957, trvale bytom: Senčianska 112/20, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 4 337,10 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022         

                                                                                                    Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Ing. Ďuráč; Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Mgr.Melišek; Pánis;

Mgr.Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 6 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 8.  Návrh MUDr. Márie Bakovej  na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

zaradenie žiadosti MUDr. Márie Bakovej  o odkúpenie nehnuteľností - pozemkov na cintoríne v k. ú. Svätuša zo dňa 24.03.2022 do zoznamu doručených žiadostí žiadateľov o odkúpenie ich nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza na cintorínoch v obci Podhájska, ako aj v športovom areáli v obci Podhájska v zmysle uznesenia č. XXIV/7/2022 zo dňa 14.03.2022

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022         

                                                                                                   Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

4

Ing. Ďuráč; Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis;

 

proti

1

Ing.Václav

 

zdržal sa

2

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Mgr.Ševčík

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 7 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 9.  Návrh Ľudmili Feješovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

zaradenie žiadosti Ľudmili Feješovej o odkúpenie nehnuteľností - pozemkov na cintoríne v k. ú. Svätuša zo dňa 25.04.2022 do zoznamu doručených žiadostí žiadateľov o odkúpenie ich nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza na cintorínoch v obci Podhájska, ako aj v športovom areáli v obci Podhájska v zmysle uznesenia č. XXIV/7/2022 zo dňa 14.03.2022

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022       

                                                                                                    Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

4

Ing. Ďuráč; Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis;

 

proti

1

Ing.Václav

 

zdržal sa

2

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Mgr.Ševčík

 

                                   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 8 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 10. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien a Kúpnej zmluvy v  k. ú. Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 s c h v a ľ u j e :

A:           v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odplatné zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia Elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na:

‒             parc. reg. ,,C” č.: 1032, druh pozemku: zastavaná plocha vo výmere 7793 m2, evidovanej na LV č. 1 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Podhájska, katastrálne územie: Svätuša a to vo vyznačenom rozsahu podľa Geometrického plánu č. 435/2021 na vyznačenie vecného bremena v rozsahu ochranného pásma inžinierskej siete na parcely registra C- KN: 1032, 529/1 a parcely reg. E-KN:192, 476, 531, 527, 664, vyhotoveného spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, IČO: 47 029 102, úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 4.11.2021 pod č. 1437/21 (ďalej ako ,,Geometrický plán č. 435/2021“),

 

‒             parc. reg. ,,C” č.: 529/1, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 16334 m2, evidovanej na LV č. 1 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Podhájska, katastrálne územie: Svätuša a to vo vyznačenom rozsahu podľa Geometrického plánu č. 435/2021 na vyznačenie vecného bremena v rozsahu ochranného pásma inžinierskej siete na parcely registra C- KN: 1032, 529/1 a parcely reg. E-KN:192, 476, 531, 527, 664, vyhotoveného spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, IČO: 47 029 102, úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 4.11.2021 pod č. 1437/21 (ďalej ako ,,Geometrický plán č. 435/2021“),

 

‒             parc. reg. ,,E” č.: 192, druh pozemku: zastavaná plocha vo výmere 417 m2, evidovanej na LV č. 1 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Podhájska, katastrálne územie: Svätuša a to vo vyznačenom rozsahu podľa Geometrického plánu č. 435/2021 na vyznačenie vecného bremena v rozsahu ochranného pásma inžinierskej siete na parcely registra C- KN: 1032, 529/1 a parcely reg. E-KN:192, 476, 531, 527, 664, vyhotoveného spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, IČO: 47 029 102, úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 4.11.2021 pod č. 1437/21 (ďalej ako ,,Geometrický plán č. 435/2021“),

 

‒             parc. reg. ,,E” č.: 476, druh pozemku: lesný pozemok vo výmere 252 m2, evidovanej na LV č. 1366 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Podhájska, katastrálne územie: Svätuša a to vo vyznačenom rozsahu podľa Geometrického plánu č. 435/2021 na vyznačenie vecného bremena v rozsahu ochranného pásma inžinierskej siete na parcely registra C- KN: 1032, 529/1 a parcely reg. E-KN:192, 476, 531, 527, 664, vyhotoveného spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, IČO: 47 029 102, úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 4.11.2021 pod č. 1437/21 (ďalej ako ,,Geometrický plán č. 435/2021“),

 

‒             parc. reg. ,,E” č.: 531, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 1903 m2, evidovanej na LV č. 1366 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Podhájska, katastrálne územie: Svätuša a to vo vyznačenom rozsahu podľa Geometrického plánu č. 435/2021 na vyznačenie vecného bremena v rozsahu ochranného pásma inžinierskej siete na parcely registra C- KN: 1032, 529/1 a parcely reg. E-KN:192, 476, 531, 527, 664, vyhotoveného spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, IČO: 47 029 102, úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 4.11.2021 pod č. 1437/21 (ďalej ako ,,Geometrický plán č. 435/2021“),

 

‒             parc. reg. ,,E” č.: 527, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 1237 m2, evidovanej na LV č. 1366 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Podhájska, katastrálne územie: Svätuša a to vo vyznačenom rozsahu podľa Geometrického plánu č. 435/2021 na vyznačenie vecného bremena v rozsahu ochranného pásma inžinierskej siete na parcely registra C- KN: 1032, 529/1 a parcely reg. E-KN:192, 476, 531, 527, 664, vyhotoveného spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, IČO: 47 029 102, úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 4.11.2021 pod č. 1437/21 (ďalej ako ,,Geometrický plán č. 435/2021“),

 

‒             parc. reg. ,,E” č.: 664, druh pozemku: ostaná plocha vo výmere 3227 m2, evidovanej na LV č. 1366 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Podhájska, katastrálne územie: Svätuša a to vo vyznačenom rozsahu podľa Geometrického plánu č. 435/2021 na vyznačenie vecného bremena v rozsahu ochranného pásma inžinierskej siete na parcely registra C- KN: 1032, 529/1 a parcely reg. E-KN:192, 476, 531, 527, 664, vyhotoveného spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, IČO: 47 029 102, úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 4.11.2021 pod č. 1437/21 (ďalej ako ,,Geometrický plán č. 435/2021“),

 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 6, Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a za odplatu vo výške 12 Eur/m2, celkom vo výške: 9912 Eur.

Odplata za zriadenie vecného bremena je jednorazová.

 

B:           v súlade s bodom A. tohto uznesenia schvaľuje Zmluvu o zriadení vecných bremien, ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi Obec Podhájska a Západoslovenská distribučná, a.s. a ktorej predmetom bude zriadenie vecných bremien podľa podmienok uvedených v bode A. tohto uznesenia.

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022

                                                                                                  Mgr. Roman Ivan

                                                                                                       starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Ing. Ďuráč; Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Mgr.Melišek; Pánis;

Mgr.Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 9 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 10. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien a Kúpnej zmluvy v  k. ú. Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

            v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu majetku obce priamym predajom, a to:

Geometrickým plánom č. 308/2021 na oddelenie parcely 476/4, zameranie stavby 476/5 na určenie vlastníckych práv k parc. č. 476/4,5, vyhotoveným spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., so sídlom: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pod č. 1000/21 zo dňa 16.07.2021:

 

 • novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo: 476/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m², ktorá bola vytvorená oddelením z pozemku parc. reg. ,,E“ č.: 476, druh pozemku: lesný pozemok vo výmere 252 m² evidovanej na LV č. 1366 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska,

 

 • novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo: 476/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m², ktorá bola vytvorená oddelením z pozemku parc. reg. ,,E“ č.: 476, druh pozemku: lesný pozemok vo výmere 252 m² evidovanej na LV č. 1366 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska,

 

v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6 Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518 za kúpnu cenu 45 €/m2 (slovom: štyridsaťpäť eur), spolu vo výške 1.440 € (slovom: jedentisícštyristoštyridsať eur), pričom žiadateľ bude výlučným vlastníkom.

 

B/           schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí             v znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa:      

Geometrickým plánom č. 308/2021 na oddelenie parcely 476/4, zameranie stavby 476/5 na určenie vlastníckych práv k parc. č. 476/4,5, vyhotoveným spoločnosťou Geodetická kancelária GEA, s.r.o., so sídlom: Janka Kráľa 33, Nitra 949 01, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pod č. 1000/21 zo dňa 16.07.2021:

 

-              novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo: 476/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m², ktorá bola vytvorená oddelením z pozemku parc. reg. ,,E“ č.: 476, druh pozemku: lesný pozemok vo výmere 252 m² evidovanej na LV č. 1366 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska,

 

-              novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo: 476/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m², ktorá bola vytvorená oddelením z pozemku parc. reg. ,,E“ č.: 476, druh pozemku: lesný pozemok vo výmere 252 m² evidovanej na LV č. 1366 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska,

 

v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6 Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518, za kúpnu cenu 45 €/m2 (slovom: štyridsaťpäť eur), spolu vo výške 1.440 € (slovom: tisícštyristoštyridsať eur) €, pričom žiadateľ bude výlučným vlastníkom.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že existuje verejný záujem v prevádzkovaní distribučnej sústavy žiadateľom

 

Prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí            

v znení neskorších predpisov sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022

                                                                                                  Mgr. Roman Ivan

                                                                                                       starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

Potrebné kvórum

Trojpätinová väčšina z všetkých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Ing. Ďuráč; Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Mgr.Melišek; Pánis;

Mgr.Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 10 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

 bod č. 11. Žiadosť Ladislava Bogaňa o odkúpenie pozemku v k.ú. Belek

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu majetku obce priamym predajom, a to:

 

Geometrickým plánom č. 24/2022 na určenie vlastníckych práv k pozemku, p.č. 95/1 vyhotoveným Ing. Petrom Moravčíkom, Kmeťovo č. 394, 941 62 úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pod č. 250/22 zo dňa 28.02.2022:

-              novovytvorená časť nehnuteľnosti označená ako diel č.: 2 vo výmere 443 m2, druh pozemku – ostatná plocha, ktorá vznikla oddelením z parcely reg. ,,E“ č.: 135/1, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 4475 m² evidovanej na LV č. 945 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. úz.: Belek, obec: Podhájska a je pričlenená k parcele reg. ,,C“ č.: 95/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1606 m2 evidovanej na LV č. 482 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. úz.: Belek, obec Podhájska

 

v prospech: Bogaň Ladislav nar.: 2.9.1956, bytom Železničná 618/15B, 941 48 Podhájska, za kúpnu cenu 25 €/m2, spolu vo výške 11.075 EUR (slovom: jedenásťtisícsedemdesiatpäť eur), ktorú žiadateľ už zaplatil po podpise kúpnej zmluvy  zo dňa 14.07.2015, pričom žiadateľ bude výlučným vlastníkom.

 

 

B/           schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou:

               

Geometrickým plánom č. 24/2022 na určenie vlastníckych práv k pozemku, p.č. 95/1 vyhotoveným Ing. Petrom Moravčíkom, Kmeťovo č. 394, 941 62 úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pod č. 250/22 zo dňa 28.02.2022:

 

-              novovytvorená časť nehnuteľnosti označená ako diel č.: 2 vo výmere 443 m2, druh pozemku – ostatná plocha, ktorá vznikla oddelením z parcely reg. ,,E“ č.: 135/1, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 4475 m² evidovanej na LV č. 945 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. úz.: Belek, obec: Podhájska a je pridelená k parcele reg. ,,C“ č.: 95/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1606 m2 evidovanej na LV č. 482 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. úz.: Belek, obec Podhájska

 

v prospech: Bogaň Ladislav nar.: 2.9.1956,  bytom Železničná 618/15B, 941 48 Podhájska za kúpnu cenu 25 €/m2, spolu vo výške 11.075 EUR (slovom: jedenásťtisícsedemdesiatpäť eur) ), ktorú žiadateľ už zaplatil po podpise kúpnej zmluvy  zo dňa 14.07.2015, pričom žiadateľ bude výlučným vlastníkom.

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022  

                                                                                                   Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

Potrebné kvórum

Nadpolovičná väčšina z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Ing. Ďuráč; Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Mgr.Melišek; Pánis;

Mgr.Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 11 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 13. Správa predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri obecnom zastupiteľstve Obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Berie na vedomie

správu predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri obecnom zastupiteľstve Obce Podhájska zo dňa 4.5.2022

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022  

                                                                                                    Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

4

Ing. Ďuráč; Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis;

 

proti

1

doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

zdržal sa

2

Mgr.Ševčík; Ing.Václav

 

                                   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXV / 12 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

bod č. 14. Schválenie zámeru výstavby nájomného bytového domu v obci Podhájska v konfigurácii 2 x 7 bytových jednotiek

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

zámer výstavby nájomného bytového domu v obci Podhájska v konfigurácii 2 x 7 bytových jednotiek

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022         

                                                                                                    Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing. Ďuráč; Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Mgr.Melišek; Pánis;

 

proti

0

 

 

zdržal sa

2

Mgr.Ševčík; Ing.Václav

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.  XXV / 13 / 2022

 z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 11.mája 2022

 

bod č. 16.  Názory a pripomienky obyvateľov:

Žiadosť JUDr. Jozefa Zaťka o vystúpenie v bode Názory a pripomienky obyvateľov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

v zmysle § 22 ods. 7 Rokovacieho poriadku schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. XVII/5/2020 zo dňa 16.12.2020 a dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva schváleného uznesením č. XIX/1/2021 zo dňa 20.05.2021, súhlas pre JUDr. Jozefa Zaťka k vystúpeniu v bode č. 16. Názory a pripomienky obyvateľov.

 

Podpísané v Podhájskej 12.05.2022

                                                                                                    Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing. Ďuráč; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Pánis; Mgr.Ševčík; Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

2

Federicsová; Mgr.Melišek;

 

                                   

 

 

 

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Voľby

voľby

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Portál

Slovensko sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 7. 2022
jasná obloha 32 °C 15 °C
pondelok 4. 7. takmer jasno 35/17 °C
utorok 5. 7. slabý dážď 26/17 °C
streda 6. 7. jasná obloha 31/14 °C
Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone