Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Uznesenia z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 14.03.2022

 

Uznesenia z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

zo dňa 14.03.2022 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Zuzana Federicsová
 2. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 3. Roman Lubušký
 4. Mgr. Juraj Melišek
 5. Jozef  Pánis
 6. MUDr. Ján Vanko

Neprítomní poslanci z rokovania:

 1. Ing. Peter Ďuráč
 2. Mgr. Marek Ševčík
 3. Ing. Jaroslav Václav

 

SCHVÁLENÝ program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Vzdanie sa funkcie konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. Ing. Petrom Orgovánom
 4. Schválenie VZN č. 1/2022 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska
 5. Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 24.11.2021 do 16.02.2022 
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za rok 2021
 7. Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nitra o prejednanie a schválenie zriadenia vecného bremena po realizácii stavby
 8. Žiadosť Miroslava Holonku bytom Podhájska o odkúpenie pozemku
 9. Žiadosť Anny Fibichovej, bytom Podhájska o zámenu pozemkov v obci Podhájska
 10. Rozpočtové opatrenie
 11. Odkupovanie pozemkov na cintorínoch v obci Podhájska, ako aj v športovom areáli Podhájska
 12. Návrh Ing. Jaroslava Václava na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 13. Návrh Anny Šallaiovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 14. Návrh Otílie Ivanovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 15. Návrh Anny Polákovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 16. Návrh Márie Tinákovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 17. Návrh Anežky Fojtíkovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 18. Návrh Lýdie Holkovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 19. Návrh Alžbety Miklovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 20. Návrh Štefana Rybára na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 21. Návrh Mgr. Gabriely Borošovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 22. Návrh Jany Sommerovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 23. Návrh Dušana Miklu na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 24. Návrh Evy Krajmerovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 25. Návrh Ing. Petra Luhana na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 26. Návrh Milana Palkoviča na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša
 27. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podhájska 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030
 28. Rôzne
 29. Názory a pripomienky obyvateľov           
 30. Záver

 

SCHVÁLENÉ uznesenia:

Uznesenie č. XXIV / 1 / 2022

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 3. Vzdanie sa funkcie konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. Ing. Petrom Orgovánom

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.        Berie na vedomie

vzdanie sa funkcie konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Petra Orgována

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                 Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                             starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

5

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Uznesenie č. XXIV / 2 / 2022

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 4.  Schválenie VZN č. 1/2022 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1.  Schvaľuje 

VZN č. 1/2022 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

5

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 3 / 2021

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 5.  Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 24.11.2021 do 16.02.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 24.11. 2021 do 15.12.2021
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 22.12. 2021 do 19.01.2022
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 09.02. 2022 do 16.02.2022

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                 Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                             starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

5

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

Uznesenie č. XXIV / 4 / 2022

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

 bod č. 6.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za rok 2021.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                 Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                             starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 5 / 2022

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 7. Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nitra o prejednanie a schválenie zriadenia vecného bremena po realizácii stavby

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

zriadenie vecného bremena „in personam“ v nevyhnutnom rozsahu v zmysle geometrického plánu č. 55/2021 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch C-KN p.č. : 136/1 E-KN p.č. : 134, 135/1, 136, 137, 148/1, 164/100, zo dňa 26. 08. 2021, vypracovaného: Róbert Rosko, Vinohradnícka 8, 941 10 Tvrdošovce, IČO 30901316, úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 28. 09. 2021 pod č. 1255/21 (ďalej aj ako „geometrický plán“) na pozemkoch:

 

- LV č. 945, parcela reg. „E“, par. č. 134, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 144 m2,

- LV č. 945, parcela reg. „E“, par. č. 136, druh pozemku ostatná plocha o výmere 30 m2,

- LV č. 945, parcela reg. „E“, par. č. 164/100, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 981 m2,

- LV č. 945, parcela reg. „E“, par. č. 135/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 4 475 m2,

- LV č. 616, parcela reg. „E“, par. č. 137, druh pozemku vodná plocha o výmere 622 m2,

- LV č. 1, parcela reg. „C“, par. č. 136/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 503 m2,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Belek, vedených Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom vo výlučnom vlastníctve Obce Podhájska, so sídlom: Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska, IČO: 00 309 192 v prospech oprávneného z vecného bremena - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60  Nitra, IČO: 36 550 949 za odplatu formou zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Vecné bremeno spočíva v práve oprávneného z vecného bremena uskutočniť a prevádzkovať verejný vodovod v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne.

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena trpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne verejný vodovod a trpieť vykonávanie vlastníckych práv spojených s verejným vodovodom, t.j. jeho prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu.

 

Vecné bremeno sa zriadi za jednorazovú odplatu vo výške 2.685,77 € (slovom dvetisícšesťstoosemdesiatpäť Eur 77/100) určenej znaleckým posudkom č. 160/2021 vypracovaným znalcom Ing. Zuzanou Lidikovou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti dňa 18. 11. 2021.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                 Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

1

doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

                                   

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 6 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 10. Rozpočtové opatrenie

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

návrh na zmenu rozpočtu  vykonanú  rozpočtovým opatrením podľa § 14 odst. 2 písm. b) a c) zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne  povolené prekročenie  príjmov a výdavkov nasledovne:

 

Príjmová časť rozpočtu:

2 43 233 001 príjem z predaja pozemkov  +20 560,00 EUR

 

Výdavková časť rozpočtu:

2 43 0620 711 001 nákup pozemkov:+15 060,00 EUR

2 43 44 0451 717 002 rekonštrukcia a modernizácia ciest – Za potokom: + 1 000,00 EUR

2 43 42 0451 717 002 rekonštrukcia a modernizácia ciest – Výhonská:  +2 000,00 EUR

2 43 43 0451 717 002 rekonštrukcia a modernizácia ciest – Na vŕšku: +2 500,00 EUR

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                 Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 7 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 11. Odkupovanie pozemkov na cintorínoch v obci Podhájska, ako aj v športovom areáli Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. žiada

starostu obce Podhájska, aby prostredníctvom Obecného úradu v Podhájskej zabezpečil vedenie zoznamov doručených žiadostí žiadateľov o odkúpenie ich nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza na cintorínoch v obci Podhájska, ako aj na športovom areáli v obci Podhájska.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                 Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                              starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

1

doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

Uznesenie č. XXIV / 8 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 13. Návrh Anny Šallaiovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 144/2304 k celku

vo vlastníctve: Anna Šallaiová, rodená Hrnčiarová, nar.: 13.12.1949, trvale bytom: Senčianska 5, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 6 505,60 EUR.

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

    spoluvlastnícky podiel o veľkosti 144/2304 k celku

 

s predávajúcim: Anna Šallaiová, rodená Hrnčiarová, nar.: 13.12.1949, trvale bytom: Senčianska 5, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 6 505,60 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                           starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 9 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 14. Návrh Otílie Ivanovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 36/2304 k celku

vo vlastníctve: Otília Ivanová, rodená Zrubcová, nar.: 24.07.1942, trvale bytom: Školská 445/29, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 1 626,40 EUR.

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

   

      spoluvlastnícky podiel o veľkosti 36/2304 k celku

 

s predávajúcim: Otília Ivanová, rodená Zrubcová, nar.: 24.07.1942, trvale bytom: Školská 445/29, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 1 626,40 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

5

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 10 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 15. Návrh Anny Polákovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

vo vlastníctve:  Anna Poláková, rodená Poláková, nar.: 13.07.1965, trvale bytom: Za potokom 266/1, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 448,00 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

      spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

s predávajúcim: Anna Poláková, rodená Poláková, nar.: 13.07.1965, trvale bytom: Za potokom 266/1, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 448,00 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 11 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 16. Návrh Márie Tinákovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

vo vlastníctve: Mária Tináková, rodená Poláková, nar.: 13.12.1967, trvale bytom: Nová 130/8, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 448,00 EUR.

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

      spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

s predávajúcim:  Mária Tináková, rodená Poláková, nar.: 13.12.1967, trvale bytom: Nová 130/8, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 448,00 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                           starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 12 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

 bod č. 17. Návrh Anežky Fojtíkovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

      spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

vo vlastníctve: Anežka Fojtíková, rodená Poláková, nar.: 05.01.1961, trvale bytom: Nová 175/22, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 448,00 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/2304 k celku

 

s predávajúcim: Anežka Fojtíková, rodená Poláková, nar.: 05.01.1961, trvale bytom: Nová 175/22, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 448,00 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                 Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                             starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 13 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 18. Návrh Lýdie Holkovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/384 k celku

 

vo vlastníctve: Lýdia Holková, rodená Hrbatá, nar.: 09.10.1965, trvale bytom: Senčianska 40/92, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 389,70 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/384 k celku

 

s predávajúcim: Lýdia Holková, rodená Hrbatá, nar.: 09.10.1965, trvale bytom: Senčianska 40/92, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 389,70 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 14 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 19. Návrh Alžbety Miklovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

      spoluvlastnícky podiel o veľkosti 108/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 18/384 k celku

 

vo vlastníctve: Alžbeta Miklová, rodená Hrbatá, nar.: 05.04.1936, trvale bytom: Senčianska 21/110, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 6 048,40 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 108/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 18/384 k celku

 

s predávajúcim: Alžbeta Miklová, rodená Hrbatá, nar.: 05.04.1936, trvale bytom: Senčianska 21/110, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 6 048,40 EUR.

 

Podhájskej v Podhájskej 15.03.2022                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 15 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 20. Návrh Štefana Rybára na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 36/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/384 k celku

 

vo vlastníctve: Štefan Rybár, rodený Rybár, nar.: 24.02.1974, trvale bytom: Pod Gaštanicou 250/8, 949 01  Nitra – Párovské Háje  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 2 016,10 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 36/2304 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/384 k celku

 

s predávajúcim: Štefan Rybár, rodený Rybár, nar.: 24.02.1974, trvale bytom: Pod Gaštanicou 250/8, 949 01  Nitra – Párovské Háje  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 2 016,10 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 16 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 21. Návrh Mgr. Gabriely Borošovej  na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 18/2304 k celku

 

vo vlastníctve: Mgr. Gabriela Borošová, rodená Miklová, nar.: 11.08.1949, trvale bytom: Čerešňová 15, 940 01  Nové Zámky za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 813,20 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 18/2304 k celku

 

s predávajúcim: Mgr. Gabriela Borošová, rodená Miklová, nar.: 11.08.1949, trvale bytom: Čerešňová 15, 940 01  Nové Zámky za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 813,20 EUR.

 

Podhájskej v Podhájskej 15.03.2022                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 17 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 22. Návrh Jany Sommerovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/96 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/48 k celku

 

vo vlastníctve: Jana Sommerová, rodená Šúchalová, nar.: 16.12.1963, trvale bytom: Drotárska cesta 1455/25, 811 02  Bratislava – Staré mesto  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 1 603,80 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/96 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/48 k celku

 

s predávajúcim: Jana Sommerová, rodená Šúchalová, nar.: 16.12.1963, trvale bytom: Drotárska cesta 1455/25, 811 02  Bratislava – Staré mesto  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 1 603,80 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 18 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 23. Návrh Dušana Miklu na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

    spoluvlastnícky podiel o veľkosti 18/2304 k celku

 

vo vlastníctve: Dušan Mikla, rodený Mikla, nar.: 25.05.1978, trvale bytom: Bitúnkova 4, 940 01  Nové Zámky  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 813,20 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 18/2304 k celku

 

s predávajúcim: Dušan Mikla, rodený Mikla, nar.: 25.05.1978, trvale bytom: Bitúnkova 4, 940 01  Nové Zámky  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 813,20 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 19 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 24. Návrh Evy Krajmerovej na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/4224 k celku

 

vo vlastníctve: Eva Krajmerová, rodená Oláhová, nar.: 01.06.1978, trvale bytom: MDŽ 1882/46, 942 01  Šurany  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 35,40 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/4224 k celku

 

s predávajúcim: Eva Krajmerová, rodená Oláhová, nar.: 01.06.1978, trvale bytom: MDŽ 1882/46, 942 01  Šurany  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 35,40 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 20 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 25. Návrh Ing. Petra Luhana na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

    spoluvlastnícky podiel o veľkosti 24/384 k celku

 

vo vlastníctve: Ing. Peter Luhan, rodený Luhan, nar.: 25.09.1963, trvale bytom: Senčianska 9/122, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 4 811,50 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1476 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 924, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8603 m2,

-           parc. reg. „E“ č.: 925, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1806 m2,

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32 k celku

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 24/384 k celku

 

s predávajúcim: Ing. Peter Luhan, rodený Luhan, nar.: 25.09.1963, trvale bytom: Senčianska 9/122, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 4 811,50 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 21 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 26. Návrh Milana Palkoviča na odkúpenie pozemkov – cintorín k.ú. Svätuša

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 12/384 k celku

 

vo vlastníctve: Milan Palkovič, rodený Palkovič, nar.: 19.03.1954, trvale bytom: Nová 156/55, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 779,40 EUR.

 

 1. schvaľuje:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností - pozemkov vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na:

 

 • LV č.: 1774 pre kat. úz.: Svätuša, obec: Podhájska ako:

-           parc. reg. „E“ č.: 926/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 2494 m2.

 

     spoluvlastnícky podiel o veľkosti 12/384 k celku

 

s predávajúcim: Milan Palkovič, rodený Palkovič, nar.: 19.03.1954, trvale bytom: Nová 156/55, 941 48  Podhájska  za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2 , celkovo vo výške 779,40 EUR.

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová; doc.Ing.Kosiba,PhD.; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIV / 22 / 2022

 

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 14.marca 2022

bod č. 27. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podhájska 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podhájska 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

 

Podpísané v Podhájskej 15.03.2022                                                Mgr. Roman Ivan v.r.

 

                                                                                                            starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

6

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

1

doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

                                   

 

Zodpovedá: Správca Webu