Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Uznesenia z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 15.12.2021

Uznesenia z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

zo dňa 15.12.2021 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Ing. Peter Ďuráč
 2. Zuzana Federicsová
 3. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 4. Roman Lubušký
 5. Mgr. Juraj Melišek
 6. Jozef  Pánis
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. Ing. Jaroslav Václav

Neprítomní poslanci na rokovaní:

 1. MUDr. Ján Vanko

 

Schválený program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Schválenie VZN č. 2/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
 4. Schválenie VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Schválenie VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podhájska
 6. Schválenie rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra
 7. Schválenie rozpočtového opatrenia
 8. Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi Obce Podhájska
 9. Rôzne
 10. Názory a pripomienky obyvateľov           
 11. Záver

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XXIII / 1 / 2021

 z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 15.decembra 2021

bod č. 3. Schválenie VZN č. 2/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

VZN č. 2/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 

Podpísané v Podhájskej 16.12.2021                                            Mgr. Roman Ivan  v.r.

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

7

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis,

 

proti

1

Ing.Václav

 

zdržal sa

1

Doc.Ing.Kosiba,PhD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Uznesenie č. XXIII / 2 / 2021

 z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 15.decembra 2021

 bod č. 4.  Schválenie VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje 

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Podpísané v Podhájskej 16.12.2021                                            Mgr. Roman Ivan   v.r.

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

8

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík

 

proti

1

Doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

zdržal sa

1

Ing.Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIII / 3 / 2021

 z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 15.decembra 2021

 bod č. 5.  Schválenie VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

schvaľuje

 

pozmeňovací návrh poslankyne Zuzany Federicsovej k bodu č. 5 – Schválenie VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podhájska, v

článok 4  PODMIENKY POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ

čl. 4 bod 8 sa mení a po zmene znie nasledovne:

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, bude obec postupovať v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

čl. 4 bod 10  sa mení a po zmene znie nasledovne:

Žiadateľ musí splniť podmienky v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o mimovládnych neziskových organizácií, alebo v súlade so zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok 9  SPOLOČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

  1 Ak žiadateľ v rámci dotácie požiada o nákup, resp. úhradu DHM v hodnote nad 100,01 eura za kus, zostáva majetkom obce a eviduje sa na podsúvahových účtoch.

 

Podpísané v Podhájskej 16.12.2021                                             Mgr. Roman Ivan   v.r.

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík

 

proti

2

Doc.Ing.Kosiba,PhD. Ing.Václav

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIII / 4 / 2021

 z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 15.decembra 2021

 bod č. 5.  Schválenie VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. schvaľuje

 

            VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podhájska v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu. 

 

Podpísané v Podhájskej 16.12.2021                                            Mgr. Roman Ivan  v.r.

                                                                                                         starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík

 

proti

0

 

 

zdržal sa

2

Doc.Ing.Kosiba,PhD., Ing.Václav

 

                                   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIII / 5 / 2021

 z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 15.decembra 2021

 bod č. 6.  Schválenie rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje 

rozpočet obce Podhájska  tak ako bol predložený na rok  2022 bez programovej štruktúry.    Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice.

B. Berie na vedomie

rozpočet na rok 2022 a 2023 bez programovej štruktúry. Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice.

C. Berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Podhájska  rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce  na roky 2023 a 2024

Podpísané v Podhájskej 16.12.2021                                            Mgr. Roman Ivan  v.r.

                                                                                                         starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

8

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis,

 

proti

2

Mgr. Ševčík, Ing.Václav

 

zdržal sa

1

Doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIII / 6 / 2021

 z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 15.decembra 2021

 bod č. 7. Schválenie rozpočtového opatrenia

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

rozpočtové opatrenie:

   Príjmová časť rozpočtu:

Finančné operácie

Rozpočtová skladba          Text                                               Suma                                    

3 46454001                        Z rezervného fondu obce             -384 280,00 EUR

  Výdavková časť rozpočtu:

Kapitálové výdavky                                                                                  

Rozpočtová skladba          Text                                                                                            Suma vEUR           

2 46 0451 713005              Nákup. Špeciálnych prístr. azariadení-radar                          -4 520,00   

2 46 30 0451 717002         Rekonštrukcia amodernizácia chodníkov                            -10 000,00 

2 4620 0451 717002          Rekonštrukcia amodernizácia jarkov                                      -9 200,00   

2 46 38 0451 716               Prípravná aproj. dokumentácia –Máňanská ul.                    -5 880,00

2 46 39 0451 716               Prípravná aproj. dokumentácia-Za Humnami ul.                  -4 200,00

2 46 400451 716                Prípravná aproj. dokumentácia –Východnául.                       -1 320,00

2 46 41 0451 716               Prípravná aproj. dokumentácia –Kováčska  ul.                         -360,00   

246 0620 711001               Nákup pozemkov                                                                  -40 000,00  

2 46 0620 713004              Nákup prev.str., prístr.,zariadení-úradná tabuľa                     -10 000,00

2 46 30 0620 717001         Realizácia nových stavieb-výstavby chodníku                       -15 000,00 

2 46 0620 717002              Rekonštrukcia amodernizácia-autob.zastávky                      -10 000,00  

2 46 70 0620 716               Prípravná aproj. dokumentácia-kanalizácia                      -35 000,00 

2 46 12 0760 717002         Rekonštrukcia amodernizácia –Zdravotné stredisko        -220 000,00

2 46 91 0840 717001         Realizácia nových stavieb-oplotenie cintorínu Belek           -10 000,00

2 46 80 0620 717001         Realizácia nových stavieb-spevn.plocha cintorín                   -8 800,00

 

Podpísané v Podhájskej 16.12.2021                                           Mgr. Roman Ivan   v.r.

                                                                                                        starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis,

 

proti

2

Mgr. Ševčík, Ing.Václav

 

zdržal sa

1

Doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIII / 7 / 2021

 z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 15.decembra 2021

 bod č. 8.  Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi Obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

JUDr. Vladimírovi Augustínovi, hlavnému kontrolórovi obce Podhájska, v zmysle § 18c ods. 5

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesačnú odmenu vo výške  30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. 

 

Mesačná odmena sa bude vyplácať od 01.01.2022 (t. j. prvý krát vo výplatnom termíne za mesiac január 2022).

 

Podpísané v Podhájskej 16.12.2021                                           Mgr. Roman Ivan   v.r.

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

8

Ing.Ďuráč, Federicsová, Doc.Ing.Kosiba,PhD., Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXIII / 8 / 2021

 z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 15.decembra 2021

 bod č. 9. Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje

Uznesenie, ktoré dopĺňa Uznesenie č. XXII / 2 /2021 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 29. novembra 2021 v nasledovnom znení:

 

Nájomná zmluva medzi obec Podhájska a Lekáreň Kristínka, s.r.o., IČO: 44 638 272, so sídlom: Jazdecká 18, Nové Zámky 940 80 sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

Podpísané v Podhájskej 16.12.2021                                           Mgr. Roman Ivan   v.r.

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Ing.Ďuráč, Federicsová, Doc.Ing.Kosiba,PhD., Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík

 

proti

0

 

 

zdržal sa

1

Ing.Václav

 

                                   

 

 

 

Zodpovedá: Správca Webu