Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Uznesenia z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 29.11.2021

 

Uznesenia z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

zo dňa 29.11.2021 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Ing. Peter Ďuráč
 2. Zuzana Federicsová
 3. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 4. Roman Lubušký
 5. Mgr. Juraj Melišek
 6. Jozef  Pánis
 7. MUDr. Ján Vanko
 8. Ing. Jaroslav Václav

 

Neprítomní poslanci z rokovania:

 1. Mgr. Marek Ševčík

 

Schválený program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Žiadosť Bc. Mariána Ivana, bytom Podhájska, o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva
 4. Žiadosť Lekárne Kristínka, s.r.o., Nové Zámky, o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku
 5. Žiadosť Miroslava Holonku a Kataríny Holonkovej, bytom Podhájska, o odkúpenie pozemku
 6. Žiadosť DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce, o odkúpenie pozemkov
 7. Návrh zápisu do Kroniky za rok 2020
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska na 1.polrok 2022 
 9. Správy o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska  
 10. Rôzne
 11. Názory a pripomienky obyvateľov           
 12. Záver

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XXII / 1 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 3. Žiadosť Bc. Mariána Ivana, bytom Podhájska, o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Neschvaľuje

Žiadosť Bc. Mariána Ivana, bytom Podhájska, o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                       Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

8

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis,

 

proti

0

 

 

zdržal sa

3

Doc.Ing.Kosiba,PhD., MUDr.Vanko, Ing.Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Uznesenie č. XXII / 2 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 4.  Žiadosť Lekárne Kristínka, s.r.o., Nové Zámky, o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1.  Schvaľuje 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom majetku obce Podhájska z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom predmetom prenájmu sú:

-           nebytové priestory o výmere 39,73 m2 nachádzajúce sa v stavbe so súpisným číslom: 777, druh stavby: budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby: lekáreň, postavenej na parc. reg. „C“ č.: 646/8, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2 vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č.: 1930 pre kat. úz.: Svätuša,

-           nebytové priestory a to kancelárie, obslužná miestnosť, skladové priestory a WC spoločne o výmere 82,08 m2 nachádzajúce sa v stavbe so súpisným číslom: 500, druh stavby: budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby: zdravotné stredisko, postavenej na parc. reg. „C“ č.: 646/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 488 m2 vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č.: 1 pre kat. úz.: Svätuša,

v prospech: Lekáreň Kristínka, s.r.o., IČO: 44 638 272, so sídlom: Jazdecká 18, Nové Zámky 940 80 za nájomné vo výške  6,64 €/m2 za rok, t. z. za celkové nájomné vo výške 808,82 € (slovom: osemstoosem EUR 82/100) za rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné nehnuteľnosti sú aj doposiaľ využívané žiadateľom za účelom prevádzkovania lekárne a schválením tohto prenájmu dôjde k zabezpečeniu kontinuity poskytovaných služieb v prospech obyvateľov obce Podhájska.

Prenájom majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                             Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

Hlasovanie:

                 

za

8

Ing.Ďuráč, Federicsová, Doc.Ing.Kosiba,PhD., Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                       

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXII / 3 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 5.  Žiadosť Miroslava Holonku a Kataríny Holonkovej, bytom Podhájska, o odkúpenie pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.        schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod a spôsob prevodu majetku obce Podhájska – priamym predajom a to:

novovytvorenej nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska (spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku), ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č.: 11/2021 vyhotoveným Ing. Danou Fedorovou dňa 08.04.2021 úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor dňa 22.04.2021 pod č.: 489/21 nachádzajúca sa v kat. úz.: Svätuša, ktorá vznikla oddelením z pozemku parc. reg. „C“ č.: 529/1, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 16378 m2 a oddelením z pozemku parc. reg. „E“ č.: 192, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 417 m2 to novovytvorenej nehnuteľnosti označenej ako:

-           parc. reg. „C“ č.: 192/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108 m2

v prospech: Miroslav Holonka, nar. 07.07.1972 a manželka Katarína Holonková, nar. 11.04.1975, bytom Senčianska 91/35, 941 48 Podhájska do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške  27,50 €/m2, t.z. za celkovú kúpnu cenu vo výške 2 970,00 € (slovom: dvetisícdeväťstosedemdesiat EUR).

B.        schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- kúpnou zmluvou a to:

novovytvorenej nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska (spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku), ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č.: 11/2021 vyhotoveným Ing. Danou Fedorovou dňa 08.04.2021 úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor dňa 22.04.2021 pod č.: 489/21 nachádzajúca sa v kat. úz.: Svätuša, ktorá vznikla oddelením z pozemku parc. reg. „C“ č.: 529/1, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 16378 m2 a oddelením z pozemku parc. reg. „E“ č.: 192, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 417 m2 do novovytvorenej nehnuteľnosti označenej ako:

-           parc. reg. „C“ č.: 192/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108 m2

v prospech: Miroslav Holonka, nar. 07.07.1972 a manželka Katarína Holonková, nar. 11.04.1975, bytom Senčianska 91/35, 941 48 Podhájska do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške  27,50 €/m2, t.z. za celkovú kúpnu cenu vo výške 2 970,00 € (slovom: dvetisícdeväťstosedemdesiat EUR).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetný pozemok je dlhodobo používaný žiadateľmi a je aj ohradený a žiadateľmi užívaný s ich susednou nehnuteľnosťou a tvorí s ňou jeden celok.

Prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                            Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

Hlasovanie:

                 

za

6

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

2

Doc.Ing.Kosiba,PhD., Ing.Václav

 

                       

 

 

 

Uznesenie č. XXII / 4 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 6.  Žiadosť DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce, o odkúpenie pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.        schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod a spôsob prevodu majetku obce Podhájska – priamym predajom a to:

 • nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska (spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku) vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č.: 1, pre kat. úz.: Svätuša označených ako:

- parc. reg. „C“ č.: 188/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2,

- parc. reg. „C“ č.: 188/13, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 64 m2,

 • novovytvorených nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska (spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku), ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č.: 45682925-30/2021 vyhotoveným Ing. Janou Masárovou dňa 20.04.2021 úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor dňa 16.06.2021 pod č.: 834/21 nachádzajúcich sa v kat. úz.: Svätuša, ktoré vznikli oddelením z pozemku parc. reg. „C“ č.: 188/1, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 5054 m2 a to novovytvorených nehnuteľností označených ako:

- parc. reg. „C“ č.: 188/16, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 40 m2,

- parc. reg. „C“ č.: 188/15, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 140 m2.

v prospech: DALITRANS, s.r.o., IČO: 36 298 883, so sídlom: Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce  913 11, do ich výlučného vlastníctva za kúpnu cenu vo výške  80,00 €/m2, t.z. za celkovú kúpnu cenu vo výške 20 560,00 € (slovom: dvadsaťtisícpäťstošesťdesiat EUR).

B.        schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - kúpnou zmluvou a to:

 • nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska (spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku) vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č.: 1, pre kat. úz.: Svätuša označených ako :

- parc. reg. „C“ č.: 188/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2,

- parc. reg. „C“ č.: 188/13, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 64 m2,

 • novovytvorených nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska (spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku), ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č.: 45682925-30/2021 vyhotoveným Ing. Janou Masárovou dňa 20.04.2021 úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor dňa 16.06.2021 pod č.: 834/21 nachádzajúcich sa v kat. úz.: Svätuša, ktoré vznikli oddelením z pozemku parc.

reg. „C“ č.: 188/1, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 5054 m2 a to novovytvorených nehnuteľností označený ako:

- parc. reg. „C“ č.: 188/16, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 40 m2,

- parc. reg. „C“ č.: 188/15, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 140 m2.

v prospech: DALITRANS, s.r.o., IČO: 36 298 883, so sídlom: Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce 913 11, do ich výlučného vlastníctva za kúpnu cenu vo výške  80,00 €/m2, t.z. za celkovú kúpnu cenu vo výške 20 560,00 € (slovom: dvadsaťtisícpäťstošesťdesiat EUR).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že aj na predmetných nehnuteľnostiach dôjde k vybudovaniu čerpacej stanice LPG, ako aj stavby autoumývarne čím dôjde k rozšíreniu služieb, ktoré budú poskytované obyvateľom obce Podhájska.

Prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                            Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

Hlasovanie:

                 

za

7

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko, Ing.Václav

 

proti

1

Doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

zdržal sa

0

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXII / 5 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 6.  Žiadosť DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce, o odkúpenie pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej medzi obcou Podhájska a Termálnym kúpaliskom Podhájska, s.r.o. dňa 29.03.2016

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

Hlasovanie:

                 

za

6

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko

 

proti

1

Doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

zdržal sa

1

Ing.Václav

 

                       

 

 

 

 

Uznesenie č. XXII / 6 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 6.  Žiadosť DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce, o odkúpenie pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

zmenu rozpočtu  Rozpočtovým opatrením podľa  § 14 ods. 2 písmeno b), c), d) zákona č.583/2004 Z. z.

Príjmová časť rozpočtu:

Finančné operácie

Rozpočtová skladba

Text

Suma

3 46 454 001                 

Z rezervného fondu obce     

- 15 000,00 EUR

Kapitálový príjem:

 

 

2 43 233 001                

Príjem z predaja pozemkov   

+23 600,00 EUR

 

Výdavková časť rozpočtu:

Kapitálové výdavky  

Rozpočtová skladba              

Text  

Suma

2 43 42 0451 717 002    

Rekonštrukcia a modernizácia- cesta Výhonská             

+5 200,00 EUR

 

2 43 44 0451 717 002    

Rekonštrukcia a modernizácia- cesta  Za potokom       

+18 400,00 EUR

 

2 46 44 0451 717 002    

Rekonštrukcia a modernizácia- cesta  Za potokom        

-15 000,00 EUR

 

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

Hlasovanie:

                 

za

6

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko,

 

proti

1

Doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

zdržal sa

0

 

 

nehlasoval

1

Ing.Václav

 

                       

 

 

 

Uznesenie č. XXII / 7 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 7. Návrh zápisu do Kroniky za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

návrh zápisu do Kroniky za rok 2020

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

               

počet všetkých poslancov

9

         

počet prítomných poslancov

8

         

Hlasovanie:

             

za

6

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko

 

proti

2

Doc.Ing.Kosiba,PhD., Ing.Václav

 

zdržal sa

0

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Uznesenie č. XXII / 8 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 8.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska na 1.polrok 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska na I. polrok 2022.

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

               

počet všetkých poslancov

9

         

počet prítomných poslancov

8

         

Hlasovanie:

             

za

8

Ing.Ďuráč, Federicsová, Doc.Ing.Kosiba,PhD., Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                   

 

 

 

Uznesenie č. XXII / 9 / 2021

 z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 29.novembra 2021

 bod č. 9.  Správy o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska  

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 22.09. 2021 do 18.11.2021
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 31.08. 2021 do 29.09.2021

 

Podpísané v Podhájskej 02.12.2021                                            Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

               

počet všetkých poslancov

9

         

počet prítomných poslancov

8

         

Hlasovanie:

             

za

7

Ing.Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr.Melišek, Pánis, MUDr.Vanko, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

1

Doc.Ing.Kosiba,PhD.

 

                   

 

 

Zodpovedá: Správca Webu