Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Uznesenia z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 13.09.2021

 

Uznesenia z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

zo dňa 13.09.2021 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Zuzana Federicsová
 2. Roman Lubušký
 3. Mgr. Juraj Melišek
 4. Jozef  Pánis
 5. Mgr. Marek Ševčík
 6. MUDr. Ján Vanko
 7. Ing. Jaroslav Václav

 

Neprítomní poslanci z rokovania:

 1.  Ing. Peter Ďuráč
 2.  doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.

 

Schválený program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Schválenie VZN č. 1/2021 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska
 4. Zmluva o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Podhájska a obcou Trávnica
 5. Požiarny poriadok obce Podhájska
 6. Žiadosť Bc. Mariána Ivana o predĺženie nájomnej zmluvy na byt
 7. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska  
 8. Informácie o stave získaných povolení potrebných na prevádzku Termálneho kúpaliska Podhájska s.r.o.
 9. Rôzne
 10. Názory a pripomienky obyvateľov           
 11. Záver

 

Schválené uznesenia:

Uznesenie č. XXI / 1 / 2021

 z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 13.septembra 2021

 bod č. 3. Schválenie VZN č. 1/2021 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

s účinnosťou od 01.10.2021 VZN č. 1/2021 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska

Podpísané v Podhájskej 14.09.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík, MUDr. Vanko, Ing. Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Uznesenie č. XXI / 2 / 2021

 z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 13.septembra 2021

 bod č. 4. Zmluva o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Podhájska a obcou Trávnica

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1.  Schvaľuje 

s účinnosťou od 01.10.2021 do 31.12.2022 „Zmluvu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi“ medzi obcou Podhájska a obcou Trávnica.

Podpísané v Podhájskej 14.09.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík, MUDr. Vanko, Ing. Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXI / 3 / 2021

 z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 13.septembra 2021

 bod č. 5. Požiarny poriadok obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1.  Schvaľuje

s účinnosťou od 01.10.2021 Požiarny poriadok obce Podhájska

Podpísané v Podhájskej 14.09.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                               starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík, MUDr. Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXI / 4 / 2021

 z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 13.september 2021

 bod č. 6. Žiadosť Bc. Mariána Ivana o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje 

na základe predloženej žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy platnosť nájomnej zmluvy na prenájom  bytu na zdravotnom stredisku, Zdravotnícka 500/8, Podhájska od 1.1.2022 do 31.12.2023 pre rodinu nájomcu Bc. Mariana Ivana

Podpísané v Podhájskej 14.09.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík, MUDr. Vanko, Ing. Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXI / 5 / 2021

 z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 13.septembra 2021

 bod č. 7. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 02.06.2021 do 30.06.2021,
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 18.08.2021 do 25.08.2021.

Podpísané v Podhájskej 14.09.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík, MUDr. Vanko, Ing. Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXI / 6 / 2021

 z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 13.septembra 2021

 bod č. 8. Informácie o stave získaných povolení potrebných na prevádzku Termálneho kúpaliska Podhájska s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie

Informáciu starostu obce Podhájska o stave získaných povolení potrebných na prevádzku Termálneho kúpaliska Podhájska s.r.o.

Podpísané v Podhájskej 14.09.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík, MUDr. Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XXI / 7 / 2021

 z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 13.septembra 2021

 bod č. 10. Názory a pripomienky obyvateľov:

Žiadosť Reného Hruboša o vystúpenie v bode Názory a pripomienky obyvateľov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

v zmysle § 22 ods. 7 Rokovacieho poriadku schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. XVII/5/2020 zo dňa 16.12.2020 a dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva schváleného uznesením č. XIX/1/2021 zo dňa 20.05.2021, súhlas pre Reného Hruboša k vystúpeniu v bode č. 10. Názory a pripomienky obyvateľov.

Podpísané v Podhájskej 14.09.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                       starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis, Mgr. Ševčík, MUDr. Vanko, Ing. Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

Zodpovedá: Bc. Lubica Pánisová