Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Uznesenia z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 30.06.2021

Uznesenia z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

zo dňa 30.06.2021 o 18:00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Ing. Peter Ďuráč
 2. Zuzana Federicsová
 3. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 4. Roman Lubušký
 5. Mgr. Juraj Melišek
 6. Jozef  Pánis
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. MUDr. Ján Vanko
 9. Ing. Jaroslav Václav

 

Neprítomný poslanci z rokovania:  XXX

 

Schválený program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Finančné výkazy k 31.12.2020 a plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2020;  Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, výsledky inventarizácie k 31.12.2020;  Rozpočtové opatrenia k 31.12.2020 a Audítorská správa k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020
 4. Záverečný účet za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok  2020
 5. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020 a Audítorská správa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020
 6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 a Dodatok správy audítora k výročnej správe za rok 2020
 7. Finančné výkazy k 31.03.2021 a plnenie príjmov a výdavkov k 31.03.2021;  Rozpočtové opatrenia k 31.03.2021
 8. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska  
 9. Žiadosť spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, Bratislava o prenájom miesta
 10. Žiadosť Oľgy Pafčovej, Budatínska 3916/26, Bratislava o odkúpenie pozemku par. č. 529/33 v katastrálnom území Svätuša
 11. Rôzne
 12. Názory a pripomienky obyvateľov           
 13. Záver

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XX / 1 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 3. Finančné výkazy k 31.12.2020 a plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2020;  Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, výsledky inventarizácie k 31.12.2020;  Rozpočtové opatrenia k 31.12.2020 a Audítorská správa k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. berie na vedomie
 1. Finančné výkazy k 31.12.2020
 2. Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2020
 3. Individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2020
 4. Výsledky inventarizácie k 31.12.2020
 5. Rozpočtové opatrenia k 31.12.2020 (č. 4/2020 – č. 7/2020)
 6. Audítorskú správu k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                      Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

9

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr. Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

3

doc.Ing. Kosiba, PhD.; Mgr. Ševčík; Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XX / 2 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 4.        Záverečný účet za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok  2020 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie

      stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok  2020

 1. Schvaľuje
 1. celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad
 2. prevod finančných prostriedkov za rok 2020 do rezervného fondu vo výške 135 607,36 Eur

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                             starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

9

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr. Vanko

 

proti

1

Ing. Václav

 

zdržal sa

2

doc.Ing. Kosiba, PhD.; Mgr. Ševčík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XX / 3 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 5.        Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020 a Audítorská správa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie
 1. Konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2020
 2. Audítorskú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                              starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr. Vanko

 

proti

1

Ing. Václav

 

zdržal sa

2

doc.Ing. Kosiba, PhD.; Mgr. Ševčík;

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XX / 4 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 6.        Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 a Dodatok správy audítora k výročnej správe za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie
 1. Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020
 2. Dodatok správy audítora k výročnej správe za rok 2020

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr. Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

3

doc.Ing. Kosiba, PhD.; Mgr. Ševčík; Ing. Václav

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XX / 5 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 7.     Finančné výkazy k 31.03.2021 a plnenie príjmov a výdavkov k 31.03.2021;  Rozpočtové opatrenia k 31.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. berie na vedomie
 1. Finančné výkazy k 31.03.2021
 2. Plnenie príjmov a výdavkov k 31.03.2021
 3. Rozpočtové opatrenia k 31.03.2021 ( č.1/2021 -  č. 5/2021)

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

9

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

6

Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr. Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

3

doc.Ing. Kosiba, PhD.; Mgr. Ševčík; Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XX / 6 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 8.     Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska  

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. berie na vedomie

           Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska  

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

8

Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis; PhD.; Mgr. Ševčík; MUDr. Vanko, Ing. Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

1

doc.Ing. Kosiba, PhD.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XX / 7 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 9.     Žiadosť spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, Bratislava o prenájom miesta

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. neschvaľuje

žiadosť spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, Bratislava o prenájom miesta (časť pozemku) nachádzajúci sa na parcelnom čísle 1032, registra C, katastrálne územie Svätuša, evidované na LV č. 1, vedeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálne územie Svätuša, na umiestnenie jedného kusu obojstranného reklamného zariadenia – typu billboard,  zo dňa 23.04.2021, ktorá bola následne doplnená 14.05.2021 a 17.05.2021.

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

9

Ing. Ďuráč; Federicsová; doc.Ing. Kosiba, PhD.; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis; Mgr. Ševčík; MUDr. Vanko; Ing. Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XX / 8 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 10. Žiadosť Oľgy Pafčovej, Budatínska 3916/26, Bratislava o odkúpenie pozemku par. č. 529/33 v katastrálnom území Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. schvaľuje

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod a spôsob prevodu majetku obce Podhájska – priamym predajom a to:

 • nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku) obce Podhájska:

geometrickým plánom č. 28/2021 na oddelenie pozemku, parc. č. 529/33, vyhotoveným geodetom Ing. Peter Moravčík, miestom podnikania: Kmeťovo č. 394, 941 62, IČO: 40351564, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021, pod č. 305/21: - novovytvorená parcela reg. ,,C“ č.: 529/33, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 44 m2 , ktorá bola oddelená z parc. reg. ,,C“ č.: 529/1, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 16378 m2 , evidovanej na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec: Podhájska, k. ú.: Svätuša

v prospech: Pafčová Oľga, rod. XXX,  nar.: XXX,  trvale bytom: XXX, SR, štátny občan: SR, do jej výlučného vlastníctva za kúpnu cenu  50,00 €/ m2,

 1. schvaľuje

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- kúpnou zmluvou a to:

 • nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku) obce Podhájska:

geometrickým plánom č. 28/2021 na oddelenie pozemku, parc. č. 529/33, vyhotoveným geodetom Ing. Peter Moravčík, miestom podnikania: Kmeťovo č. 394, 941 62, IČO: 40351564, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021, pod č. 305/21: - novovytvorená parcela reg. ,,C“ č.: 529/33, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 44 m2 , ktorá bola oddelená z parc. reg. ,,C“ č.: 529/1, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 16378 m2 , evidovanej na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec: Podhájska, k. ú.: Svätuša

v prospech: Pafčová Oľga, rod. XXX,  nar.: XXX,  trvale bytom: XXX, SR, štátny občan: SR,  do jej výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 50,00 €/ m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o zriadenie jedinej možnej prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam žiadateľky Oľgy Pafčovej.

Prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

 

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis;

MUDr. Vanko; Ing. Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

2

doc.Ing. Kosiba, PhD.; Mgr. Ševčík;

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XX / 9 / 2021

 z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 30.júna 2021

 bod č. 11. Rôzne: Žiadosť Ing. Jaroslava Václava o predĺženie vystúpenia v bode rôzne dňa 30.06.2021  o 30 minút

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. schvaľuje

v zmysle § 22 ods. 8 písm. a) Rokovacieho poriadku schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. XVII/5/2020 zo dňa 16.12.2020 a dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva schváleného uznesením č. XIX/1/2021 zo dňa 20.05.2021, dĺžku vystúpenia poslanca Ing. Jaroslava Václava v bode č. 11 Rôzne a to v maximálnej dĺžke 30 minút.

 

Podpísané v Podhájskej 08.07.2021                                            Mgr. Roman Ivan

                                                                                                         starosta obce

 

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Ing. Ďuráč; Federicsová; doc.Ing.Kosiba, PhD.; Lubušký; Pánis; Mgr. Ševčík;

MUDr. Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

2

Mgr. Melišek; Ing. Václav

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedá: Bc. Lubica Pánisová