Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Uznesenia z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 16.03.2021

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Ing. Peter Ďuráč
 2. Zuzana Federicsová
 3. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 4. Mgr. Juraj Melišek
 5. Jozef  Pánis
 6. Mgr. Marek Ševčík
 7. MUDr. Ján Vanko
 8. Ing. Jaroslav Václav

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania: 

 1. Roman Lubušký

 

Schválený program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Žiadosť Ing. Petra Oremusa, PhD., bytom Nitra, o zmenu funkčného využitia územia
 4. Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhájska
 5. Interpelácie poslancov 
 6. Rôzne
 7. Názory a pripomienky obyvateľov           
 8. Záver

 

 

 

Schválené uznesenia:

Uznesenie č. XVIII / 1 / 2021

 z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 16.marca 2021

 bod č. 4.        Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie
 • správu o kontrolnej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za rok 2020 resp. za obdobie od 01.05.2020 do 31.12.2020,
 • správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 18.11.2020 do 30.12.2020,
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 13.01.2021 do 27.01.2021,
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 27.01.2021 do 17.02.2021,
 • správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 17.02.2021 do 24.02.2021.

 

Podpísané v Podhájskej 24.03.2021                                           Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

Ing. Ďuráč; Federicsová; doc. Ing. Kosiba, PhD.; Mgr. Melišek; Pánis; Mgr. Ševčík; MUDr. Vanko

 

proti

0

 

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

Uznesenie č. XVIII / 2 / 2021

 z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 16.marca 2021

 bod č. 6.        Rôzne

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. schvaľuje

v zmysle § 22 ods. 8 písm. a) rokovacieho poriadku,  schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. XVII/5/2020 zo dňa 16.12.2020, dĺžku vystúpenia poslanca Mgr. Juraja Meliška v bode č. 6 Rôzne  a to v maximálnej dĺžke 30 minút.

 

Podpísané v Podhájskej 24.03.2021                                           Mgr. Roman Ivan

                                                                                                        starosta obce

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing. Ďuráč; Federicsová; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr. Vanko

 

proti

2

doc. Ing. Kosiba, PhD.; Ing. Václav

 

zdržal sa

1

Mgr. Ševčík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

Zodpovedá: Bc. Lubica Pánisová