Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Uznesenia z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 20.05.2021

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Ing. Peter Ďuráč
 2. Zuzana Federicsová
 3. Roman Lubušký
 4. Mgr. Juraj Melišek
 5. Jozef  Pánis

 

Neprítomný poslanci z rokovania: 

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Mgr. Marek Ševčík
 3. MUDr. Ján Vanko
 4. Ing. Jaroslav Václav

 

Schválený program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd37/21/4404-7 zo dňa 29.04.2021 proti časti Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Podhájska a schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Podhájska
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za II. polrok 2021
 5. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska  
 6. Interpelácie poslancov 
 7. Rôzne
 8. Názory a pripomienky obyvateľov           
 9. Záver

 

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XIX / 1 / 2021

 z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 20.mája 2021

 bod č. 3. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd37/21/4404-7 zo dňa 29.04.2021 proti časti Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Podhájska a schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. prerokovalo

protest prokurátora č. k. Pd 37/21/4404 – 7 zo dňa 29.04.2021 proti časti Rokovacieho  poriadku Obecného zastupiteľstva obce Podhájska.

 

 1. vyhovuje

protestu prokurátora č. k. Pd 37/21/4404 – 7 zo dňa 29.04.2021 proti časti Rokovacieho  poriadku Obecného zastupiteľstva obce Podhájska.

 

 1. schvaľuje

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Podhájska

Podpísané v Podhájskej 21.05.2021                                            Mgr. Roman Ivan, starosta obce

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

5

             

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing. Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX / 2 / 2021

 z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 20.mája 2021

 bod č. 4.        Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za II. polrok 2021

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska na II. polrok 2021

Podpísané v Podhájskej 21.05.2021                                            Mgr. Roman Ivan, starosta obce

         

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

5

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing. Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX / 3 / 2021

 z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej

konaného dňa 20.mája 2021

 bod č. 6.        Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska za obdobie od 03.03.2021  do 28.04.2021

Podpísané v Podhájskej 21.05.2021                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

                 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

5

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

5

Ing. Ďuráč, Federicsová, Lubušký, Mgr. Melišek, Pánis

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0

 

 

                                   

 

 

 

 

Zodpovedá: Bc. Lubica Pánisová