Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Územný plán obce Podhájska

Dopracovanie Územného plánu obce (ďalej len ÚPN-O) Podhájska – zmeny a doplnky, vyplynulo z potrieb obce zabezpečiť rozvoj obce koordinovane v súlade s predpokladaným rozvojom cestovného ruchu a kúpeľnej rekreácie.  

 

Dopracovanie ÚPN-O bolo potrebné najmä z hľadiska rozvoja obce a jej rekreačno-kúpeľnej funkcie. Nárast rekreantov a kúpeľných hostí je evidentný najmä v letných mesiacoch a je potrebné do budúcnosti počítať aj s nárastom ubytovacích a stravovacích zariadení v danej lokalite. Tento fakt ovplyvní celkový život aj ekonomiku v obci. Zároveň je v obci záujem aj o výstavbu rodinných domov jednak v intraviláne, ale aj v lokalitách mimo intravilánu, sčasti bez prístupových komunikácií a inžinierskych sietí. Zároveň sa javí potreba usmerniť výstavbu výrobných prevádzok a rekreačných aktivít.

Vzhľadom na vyššie uvedené problémy rozhodlo obecné zastupiteľstvo o dopracovaní zmien a doplnkov ÚPN-O.

Ciele riešenia zmeny uzemnoplánovacej dokumentácie:

  • návrh primeraného rozvoja obce vzhľadom na súčasť mikroregiónu Termál a predpokladaný demografický vývoj, zmena poľnohospodárskej obce na obec kúpeľnej turistiky,
  • účelné, čo najoptimálnejšie využitie územia obce pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, ochranných pásiem, ekologickej stability územia,
  • ochranu prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva,
  • koordináciu a usmernenie záujmov v danom území,
  • skvalitnenie životného prostredia,
  • skvalitnenie dopravnej siete a technickej infraštruktúry obce,
  • skvalitnenie života v obci.

 

Zodpovedá: