Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Štatút obce Podhájska

Štatút obce Podhájska upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, nakladanie s majetkom obce. Ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších vytvorených orgánov obecnej samosprávy.

Vnútornú štruktúru týchto orgánov, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši širšie vzťahy obce symboly obce a udeľovanie odmien. Štatút obce Podhájska je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

statut-obce-podhajska.pdf (433.71 kB)

Zodpovedá: