Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhájska

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je jedným zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja, ako ho definuje Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. Predstavuje strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje analýzu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry na príslušnom území.

Zároveň určuje hlavné smery vývoja územia a uvádza ciele a prvoradé potreby pre podporu rozvoja a na odstránenie vnútroregionálnych disparít. Osobitnú pozornosť venuje využitiu demografického a ekonomického potenciálu, analýze na trhu práce, rozvoju sídelnej štruktúry a infraštruktúre, možnostiam rozvoja cestovného ruchu, tvorbe a ochrane životného prostredia.

Cieľom vypracovaného projektu je návrh na zabezpečenie vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, podporu jej ekonomickej výkonnosti a životnej úrovne obyvateľstva a vytvorenie zodpovedajúcich účinných nástrojov pomoci.

PHSR_Podhajska_2021 - 2027.pdf (3.76 MB)

Zodpovedá: