Obsah

Pozvánka - XVI.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 30.08.2017

 

Podľa § 13, ods.4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Podhájska zvoláva XVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska, ktoré sa bude konať 30.08.2017, v stredu o 17.00 hodine v malej zasadačke na I. poschodí obecného úradu Podhájska.

Návrh programu: 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Finančné výkazy k 30.6.2017 a úpravy rozpočtu k 30.6.2017
 4. Konsolidovaná účtovná závierka  za rok 2016  a správa audítora
 5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
 6. VZN 1/2017 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách
 7. VZN2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
 8. Návrh na  výmaz drobnej  prevádzkarne  bývalého MNV z obchodného registra
 9. Výber nájomcov do nájomných bytov
 10. Dodatok č. 1 k smernici o verejnom obstarávaní
 11. Interpelácie a informácie obecného úradu
 12. Pripomienky a názory občanov
 13. Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.