Obsah

Návrh VZN č. 2/2017

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrhy nasledovných nariadení:

     - návrh VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína, v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.