Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.12.2016

 

Uznesenia z XII. riadneho obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 14.12.2016 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Marian Bartal 
 2. Ing. Michal Belan
 3. Ing. Ján Kosiba PhD.
 4. Ľubomír  Kosiba
 5. Ing. Milan Pápeš
 6. Ing. Tibor Šafár
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. Ing. Jaroslav Václav
 9. Veronika  Závodská

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky   
 3. Schválenie dodatku č. 3 k VZN 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
 4. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017 - 2019
 5. Schválenie VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska
 6. Schválenie VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Podhájska
 7. Plnenie rozpočtu k 30.9.2016, rozpočtové opatrenia, finančné výkazy k 30.09.2016
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 9. Interpelácie a informácie obecného úradu
 10. Pripomienky a názory občanov
 11. Záver

  

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XII/1/2016

bod č. 3. Schválenie dodatku č. 3 k VZN 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej 

A: Schvaľuje: 

predložený návrh dodatku č. 3 k VZN 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

9

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

7

Bartal, Ing.Belan,   Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

1

Ing.Kosiba PhD.

 

 

 

 

Uznesenie č. XII/2/2016

bod č.  4. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017 -2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje: 

návrh rozpočtu obce , tak ako bol predložený na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie na hlavné kategórie bez programového rozpočtu.

 

B:    Berie na vedomie:

-                  spracovaný návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019

-                  stanovisko predsedu finančnej komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

9

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing.   Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XII/3/2016

bod č. 5. Schválenie  VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov      Obce Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.              Schvaľuje: 

Predložený návrh  VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing.   Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

Uznesenie č. XII/4/2016

bod č. 6. Schválenie VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.              Schvaľuje: 

predložený návrh  VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Podhájska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

9

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

9

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XII/5/2016

bod č. 7. Plnenie rozpočtu k  30.9.2016, rozpočtové opatrenia, finančné výkazy k 30.09.2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.              Schvaľuje: 

-                  plnenie rozpočtu  k 30.9.2016

-                  rozpočtové opatrenie  v nasledovnom znení:

 

Zdroj 46 – Rezervný fond

 

3 46 R 454 001   -15 450,- EUR

 

2 46 R 23 0620 713 005   -12 000,- EUR kamerový systém

2 46 R 12 0760 716            -2 000,- EUR projektová dokumentácia ZS

2 46 R 12 0760  717 001    -1 450,- EUR oplotenie ZS

  

Zdroj 43 – Predaj majetku

 

2 43 R 12 0760 716           -470,- EUR projektová dokumentácia ZS

2 43 R 0111 713 005         +470,- EUR alarm Ocú

  

Zdroj 42 – Zo zisku

 

2 42 R 0111 713005              +745,- EUR alarm Ocú

2 42 R 20 0111 717 002      -9 000,- EUR rekonštrukcia KSC

2 42 R 10 0451 717 002      -2 300,- EUR rekonštrukcia cesty

2 42 R 66 0810 717 002      -8 000,- EUR rekonštrukcia Strelnice

1 42 R      0820 633 001    + 2 000,- EUR regále knižnica

1 42 R      0510 637 004   +16 555,- EUR odvoz a uloženie odpadu

  

Zdroj 41 – Vlastné zdroje

 

1       41 R 111 003              +18 000,- EUR podielové dane

      1    41 R 0510 637 004      -16 555,- EUR odvoz a uloženie odpadu

 

 

B. Berie na vedomie:

zmeny a úpravy rozpočtu 8 až 14 vykonané starostom obce

- finančné výkazy k 30.9.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

9

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XII/6/2016

bod č. 8  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Vyhlasuje:

voľbu na funkciu hlavného kontrolóra v Obci Podhájska  v čase konania obecného  zastupiteľstva dňa 26.1.2017.

B.  Schvaľuje:

 1. Kvalifikačné predpoklady a náležitosti podanej prihlášky:
 • v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o vzdelaní a profesijný životopis.
 1. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,1 úväzku  = 3,75 hod. / týždeň.
 2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať resp. zaslať poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v termíne do 12. januára 2017 do 14oo hod. na obecný úrad v Podhájskej, poštová adresa: Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48  Podhájska.

C.  Schvaľuje:

Postup voľby hlavného kontrolóra

 • Obecná rada posúdi  splnenie kvalifikačných predpokladov a potrebných náležitostí prihlášky v prípade nesplnenia podmienok  takúto prihlášku vyradí.
 • Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním. Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu.
 • Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov, kandidáti sa budú prezentovať v poradí v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.
 • Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra, každý poslanec OZ obdrží  hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny.
 • Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov OZ.
 • Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov OZ, ešte ne tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov v prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
 • Medzi 1. a 2. kolom volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej kompetentný pracovník obecného úradu pripraví hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb, pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole.
 • V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

9

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

7

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár,   Mgr. Ševčík, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav