Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 27.06.2019

 

 

Uznesenia z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 27.06.2019 o 18,00 hod.

  

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Roman Lubušký
 5. Jozef Pánis
 6. Mgr. Marek Ševčík
 7. MUDr. Ján Vanko
 8. Ing. Jaroslav Václav

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  Mgr. Juraj Melišek

  

Schválený program rokovania:          

   

 1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3.  Verejná časť výberového konania na obsadenie pracovnej pozície riaditeľ / riaditeľka  Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o.
 4. Informácia konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. o vzdaní sa funkcie konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Jozefom Barcajom.
 5. Informácia konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Jaroslavom Václavom
 6. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce
 7. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Podhájska  a členov komisií
 8. Účtovná závierka k 31.12.2018 
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra a finančnej komisie k záverečnému účtu za rok  2018
 10. Audítorská správa k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018
 11. Záverečný účet za rok 2018
 12. Plnenie rozpočtu k 31.03.2019 a informácia o rozpočtových opatreniach schválených  starostom obce k 31.03.2019
 13. Finančné výkazy k 31.03.2019
 14. Úpravy čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu
 15. Úpravy rozpočtu z prerozdelenia zisku z TK Podhájska
 16. Úprava bežných príjmov a výdavkov 
 17. Schválenie VZN č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní  originálnych kompetencií obce na úseku školstva
 18. Rôzne
 19. Názory a pripomienky občanov            
 20. Záver

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. V/1/2019

  z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 4. Informácia konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. o vzdaní sa funkcie konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Jozefom Barcajom

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

      Informáciu konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. Mgr. Romana Ivana o vzdaní sa funkcie konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Jozefom Barcajom

 

Podpísané V Podhájskej 28.06.2019                                               Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

8

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis;   Mgr.Ševčík;

MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

 

 

zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/2/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 5.    Informácia konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Jaroslavom Václavom

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

 1. Informáciu konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. Mgr. Romana Ivana o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Jaroslavom Václavom
 2. Informáciu Ing. Jaroslava Václava, člena dozornej rady Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o., o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. s účinnosťou najneskôr odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia.

 

Podpísané V Podhájskej 28.06.2019                                               Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

8

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

5

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Federicsová; Lubušký; Pánis; MUDr.Vanko

proti

 

 

zdržal sa

3

Ing. Ďuráč,  Mgr.Ševčík, Ing.   Václav

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/3/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 6. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

-       zástupcov obce Podhájska do funkcie člena štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom: súpisné číslo 493, 941 48 Podhájska,

      Ing. Jaroslav Václav,  rod. Václav, nar. xxxxxx, rodné číslo xxxxxxxxx, trvale bytom Podhájska, xxxxxxxx,

s účinnosťou odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia.

 B.    berie na vedomie:

zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom: súpisné číslo 493, 941 48 Podhájska a to v rozsahu:

-       dozorná rada má 6 (slovom: šesť) členov.

 

Podpísané V Podhájskej 28.06.2019                                               Mgr. Roman Ivan, starosta obce

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

8

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis;

MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

 

 

zdržal sa

1

Mgr.Ševčík

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/4/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 7. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Podhájska a členov komisií

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

      predložený návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Podhájska  a členov komisií s účinnosťou od 1.7.2019. Zásady odmeňovania sú súčasťou zápisnice.

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                               Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

8

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík;

MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

 

 

zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/5/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 8. Účtovná závierka k 31.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.           Berie na vedomie: 

 účtovnú závierku k 31.12.2018

  

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

8

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík;

MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

 

 

zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/6/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 9. Stanovisko hlavného kontrolóra a finančnej komisie k záverečnému účtu za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018

  

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci

   
                   
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov   

   

8   

             
   

potrebné     kvórum  

   

5 z prítomných   

             
   

Hlasovanie:  

                 
   

za   

   

8   

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík;

MUDr.Vanko; Ing. Václav   

   

proti   

         

    

   

zdržal sa 

   

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Uznesenie č. V/7/2019 

            z    V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej   konaného dňa 27.06.2019

bod č. 9. Stanovisko finančnej   komisie k záverečnému účtu za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.       Berie na vedomie

Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu za rok 2018

 

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                  Mgr. Roman Ivan, starosta   obce

                                                                                                   
     

 

   
   

    

   

   

   

 

   
   

    

   

    

   

 

   
   

 

   
   

    

   

 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     

Poslanci     

                   
    

počet  všetkých poslancov   

     

9     

             
     

počet  prítomných poslancov    

     

8     

             
     

potrebné  kvórum     

     

5 z prítomných     

             
     

Hlasovanie:

     
                 
     

za     

     

4     

     

Federicsová; Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko;     

     

proti     

     

2     

     

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč;     

     

zdržal sa    

     

2     

     

Lubušký, Ing. Václav     

                       
   

   

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/8/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 10. Audítorská správa k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

 Audítorská správa k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018

  

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci   

                   
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov   

   

8   

             
   

potrebné     kvórum   

   

5 z prítomných   

             
   

Hlasovanie:   

                 
   

za   

   

6   

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko;   

   

proti   

   

    

   

    

   

zdržal sa   

   

2   

   

Lubušký; Ing. Václav   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/9/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 11. Záverečný účet za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:                           

 záverečný účet obce Podhájska za rok 2018  bez výhrad

 B.      Schvaľuje:

tvorbu rezervného fondu vo výške 208 757,34 Eur v členení:

 -  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 151 916,87 Eur

 -  použitie zostatku finančných operácií vo výške 60 296,47 Eur

 - s vylúčením nevyčerpaných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 3 456,00 Eur

  

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci   

                   
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov   

   

8   

             
   

potrebné     kvórum   

   

5 z prítomných   

             
   

Hlasovanie:

   
                 
   

za   

   

6   

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko;   

   

proti   

   

1   

   

Ing. Václav   

   

zdržal sa   

   

1   

   

Lubušký   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/10/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 12. Plnenie rozpočtu k 31.03.2019 a informácia o rozpočtových opatreniach schválených starostom obce k 31.03.2019

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Berie na vedomie:

a) plnenie rozpočtu k 31.03.2019

b) informácia o rozpočtových opatreniach schválených starostom obce k 31.03.2019 č. 1- 4 /2019

 

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci   

                   
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov   

   

8   

             
   

potrebné     kvórum   

   

5 z prítomných   

             
   

Hlasovanie:   

                 
   

za   

   

7   

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko;   

   

proti   

   

    

   

    

   

zdržal sa   

   

1   

   

Ing. Václav   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/11/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 13. Finančné výkazy k 31.03.2019

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Berie na vedomie:

a) Finančné výkazy k 31.03.2019

  

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci   

                   
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov   

   

8   

             
   

potrebné     kvórum   

   

5 z prítomných   

             
   

Hlasovanie:   

                 
   

za   

   

8   

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík;

MUDr.Vanko; Ing. Václav   

   

proti   

   

    

   

    

   

zdržal sa   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/12/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 14. Úpravy čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Schvaľuje:

       Úpravy čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu

  

3 46 454 001

Z rezervného fondu obce

 456 070,00 €

2 46 12 0760 717 002

Rekonštrukcia   a modernizácia - zdravotného strediska                  

 216 070,00 €

 

2 46 0620 711 001

Nákup pozemkov

  200 000,00 €

2 46 70 0620 716

Prípravná a projektová   dokument.-Projekt kanalizácia                                                  

  40 000,00 €

 

 

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci   

                   
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov   

   

8  

             
   

potrebné     kvórum   

   

5 z prítomných   

             
   

Hlasovanie:   

                 
   

za   

   

8   

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík;

MUDr.Vanko; Ing. Václav   

   

proti   

   

   

   

    

   

zdržal sa   

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/13/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 15. Úpravy rozpočtu z prerozdelenia zisku z TK Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Schvaľuje:

      Úpravy rozpočtu z prerozdelenia zisku z TK Podhájska

 

1 42 211 004

Iné príjmy z podnikania

 

 300 000,00 €

2 42 0620 713 004

Prev.stroje, prístroje,   zariad.-Nosič kontajnerov                                                   

13 000,00 €

 

2 42 0620 713 004

Prev.stroje, prístroje,   zariad -Hydraulická ruka k nosiču                                    

17 000,00 €

 

2 42 0620 713 004

Prev.stroje, prístroje,   zariad -Kontajner 10 ks                                                       

15 000,00 €

 

2 42 0620 713 004

Prev.stroje, prístroje,   zariad -Zametací kartáč                                                         

6 000,00 €

 

2 42 0620 713 004

Prev.stroje, prístroje,   zariad -Kosačka

    5 000,00 €

 

1 42 0620 635 006

Rut. a štand. údržba-   zberného dvora pri ZS                              

10 000,00 €

 

2 42 12 0760 717 002

Rekonštrukcia   a modernizácia - zdravotného strediska                   

33 930,00 €

 

1 42 0510 633 004

Prev.stroje, prístroje,   zariad -Nákup smetných košov    a nádob                             

3 000,00 €

 

2 42 38 0620 716

Prípravná a projektová   dokument.- Projekty na ul. Za Humnami a Máňanská

20 000,00 €

2 42 41 0451 717 002

Rekonštrukcia   a modernizácia -Rekonštrukcia chodníku Sv. Jána 

               400 m D x  2 m Š     800 m2 x 40            

32 000,00 €

 

2 42 80  0620   717 001

Realiz. nových   stavieb-Parkovisko pri cintoríne Svätuša            

                40 m D x 6 m Š      240 m2     x 40           

9 600,00 €

 

1 42 0451 635 006

Rut. a štand. údržba   -Údržba ciest a chodníkov                                      

20 000,00 €

 

1 42 09111 633 001

Interiérové   vybavenie-Interiér MŠ                                                             

15 000,00 €

 

1 42 09121 633 001

Interiérové vybavenie   -Interiér ZŠ                                                               

15 000,00 €

 

1 42 09601 633 001

1 42 09602 633 001

 

Interiérové vybavenie   -Interiér ŠJ 

 

Interiérové vybavenie   -Interiér ŠJ 

6 000,00 €

 

4 000,00 €

2 42 23 0620 713 005

 

1 42 0620 635 005

   Nákup špec.stroj.,prístr.-Doplnenie kamer.   systému     

 

 

Rut. a štand. údržba   -Údržba  kamer. systému          

15 000,00 €

 

 

5 000,00 €

 

1 42 0451 633 006

Všeobecný materiál-Nové   značenie ulíc  - tabule                                   

3 000,00 €

 

1 42 0451 635 006

Rut. a štand. údržba   -Údržba zábradlia 4 mosty                            

5 000,00 €

 

2 42 0451 713 005

 

1 42 0451 633 006

Nákup špec.stroj.,prístr   -Radarový merač na Svätuši

 

Všeobecný materiál   -Retardéry na ulice    

2 500,00 €

 

 

2 500,00 €

 

2 42 0620 711 005

Nákup ostatných nehmotných   aktív-Nová internetová stránka obce                                

3 500,00 €

 

1 42 09121 600

Mzda, odvody do ZP,SP-ZŠ

24 300,00 €

1 42 0620 600

Mzda, odvody do   ZP,SP-údržba

14 670,00 €

 Spolu:     Príjem : 300 000,00 €      Výdaj:   300 000,00 €

 

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci   

                   
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov   

   

8   

             
   potrebné     kvórum       

5 z prítomných  

             
   

Hlasovanie:   

                 
   

za   

   

8   

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík;

MUDr.Vanko; Ing. Václav   

   

proti   

   

    

   

    

   

zdržal sa   

   

    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Uznesenie č. V/14/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 16. Úprava bežných príjmov a výdavkov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 A.  Schvaľuje:

      Úprava bežných príjmov a výdavkov

 

1 41 111 003

Výnos dane z príjmov poukázaných   úz.samosp.

10 000,00 €

1 41 133 006

Daň z ubytovania

10 000,00 €

1 41 0111 600

Mzda, odvody do ZP,SP-Ocú

-2 950,00 €

1 41 01 0620 600

Mzda, odvody do ZP,SP-   AČ20%§50j

1 130,00 €

1 41 0950 600

Mzda, odvody do ZP,SP-ŠKD

1 980,00 €

1 41 09111 600

Mzda, odvody do ZP,SP-MŠ

4 910,00 €

1 41 09601 600

Mzda, odvody do ZP,SP-ŠJ-MŠ

3 360,00 €

1 41 09602 600

Mzda, odvody do ZP,SP-ŠJ-ZŠ

2 330,00 €

1 41 0620 600

Mzda, odvody do   ZP,SP-údržba

8 480,00 €

1 41 1020 600

Mzda, odvody do ZP,SP- SP

500,00 €

1 41 0111 600

Mzda, odvody do   ZP,SP-poslanci

660,00 €

1 41 0111600

Mzda, odvody do   ZP,SP-zást.starostu

1 200,00 €

1 41 0620 600

Mzda, odvody do   ZP,SP-ozvučenie, správca IT

1 000,00 €

1 41 0820 600

Mzda, odvody do   ZP,SP-kronika

200,00 €

1 41 09121 600

Mzda, odvody do   ZP,SP-náboženstvo, AJ

200,00 €

 Spolu:    Príjem: 20 000,00 €      Výdaj:  23 000,00 €                                    

       

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan, starosta obce

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci   

                   
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov  

   

8  

             
   

potrebné     kvórum  

   

5 z prítomných   

             
   

Hlasovanie:   

                 
   

za   

   

7   

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko;   

   

proti  

   

   

   

   

   

zdržal sa   

   

1   

   

Ing. Václav   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. V/15/2019 

 z  V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 27.06.2019

bod č. 17. Schválenie VZN č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní  originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Schvaľuje:

VZN č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní  originálnych kompetencií obce na úseku školstva s účinnosťou od 1.8.2019

 

Podpísané v Podhájskej 28.06.2019                                                Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   Poslanci                       
   

počet     všetkých poslancov   

   

9   

             
   

počet     prítomných poslancov  

   

8   

             
   

potrebné     kvórum   

   

6 z prítomných   

             
   

Hlasovanie:   

                 
   

za   

   

6  

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Pánis; Mgr.Ševčík;  MUDr.Vanko   

   

proti   

   

1   

   

Ing. Václav   

   

zdržal sa   

   

1   

   

Lubušký