Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 20.12.2018

 

 

Uznesenia z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 20.12.2018 o 18,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Roman Lubušký
 5. Mgr. Juraj Melišek
 6. Jozef Pánis
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. MUDr. Ján Vanko
 9. Ing. Jaroslav Václav

  

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  -

 

 Schválený program rokovania:          

   

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

4. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce

5. Názory a pripomienky občanov

6. Záver

 

 

 Schválené uznesenia:

 

 

 

Uznesenie č. II/1/2018

 z  II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

20.12.2018

bod č. 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Vyhlasuje:

voľbu na funkciu hlavného kontrolóra v Obci Podhájska  v čase konania obecného  zastupiteľstva dňa 22.02.2019

B.  Schvaľuje:

 1. Kvalifikačné predpoklady a náležitosti podanej prihlášky:
 • v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o vzdelaní a profesijný životopis.
 1. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,1 úväzku  = 3,75 hod. / týždeň.
 2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať resp. zaslať poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v termíne do 08.02.2019 do 14oo hod. na obecný úrad v Podhájskej, poštová adresa: Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48  Podhájska.

C.  Schvaľuje:

Postup voľby hlavného kontrolóra

 • Obecná rada posúdi  splnenie kvalifikačných predpokladov a potrebných náležitostí prihlášky v prípade nesplnenia podmienok  takúto prihlášku vyradí.
 • Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním. Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu.
 • Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov, kandidáti sa budú prezentovať v poradí v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.
 • Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra, každý poslanec OZ obdrží  hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny.
 • Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. Kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov OZ.
 • Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. Kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. Kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. Kole voľby získali najväčší počet platných hlasov v prípade rovnosti do 2. Kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
 • Medzi 1. A 2. Kolom volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej kompetentný pracovník obecného úradu pripraví hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. Kola volieb, pre voľby v 2. Kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. Kole.
 • V 2. Kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

 

Podpísané v Podhájskej 21.12.2018                                               Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký;

Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. II/2/2018

 z  II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

20.12.2018

bod č. 4. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje:

-        odvolanie z funkcie člena štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom: súpisné číslo 493, 941 48 Podhájska:

- Ing. Vladimíra Bakoša,

- Ing. Tibora Šafára

s účinnosťou odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia,

-        odvolanie z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom: súpisné číslo 493, 941 48 Podhájska:

- Ing. Milana Pápeša,

- Ing. Imricha Poláka,

- Veroniky Závodskej

s účinnosťou odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia,

B/ schvaľuje:

-        zástupcov obce Podhájska do funkcie člena štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom: súpisné číslo 493, 941 48 Podhájska,

   Mgr. Roman Ivan, rod. xxx nar. xxx, rodné číslo xxxxxx, trvale bytom xxxxxx

   Doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. rod. xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

s účinnosťou odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia.

-        zástupcov obce Podhájska do funkcie člena kontrolného orgánu – dozornej rady spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom: súpisné číslo 493, 941 48 Podhájska,

   Ing. Peter Ďuráč, rod. xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

   Zuzana  Federicsová, rod.  xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

   Roman Lubušký, rod.  xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx   

   Mgr. Juraj Melišek, rod.  xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

   Mgr. Marek Ševčík, rod.  xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

   Ing. Jaroslav Václav,  rod.  xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

   MUDr. Ján Vanko, rod.  xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

s účinnosťou odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia.

C/  berie na vedomie:

zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom: súpisné číslo 493, 941 48 Podhájska a to v rozsahu:

-          v mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy,

-          dozorná rada má 7 (slovom: sedem ) členov.

 

Podpísané v Podhájskej 21.12.2018                                                Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

9

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký;

Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. II/3/2018

 z  II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

20.12.2018

bod č. 4. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A/  schvaľuje:

-        odvolanie z funkcie štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o., IČO: 36 564 281, so sídlom: Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska:

- Ing. Vladimíra Bakoša,

- Ing. Tibora Šafára

s účinnosťou odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia,

B/  schvaľuje:

-        zástupcov obce Podhájska do funkcie štatutárneho orgánu – konateľov spoločnosti GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o., IČO: 36 564 281, so sídlom: Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska,

 

 

   Mgr. Roman Ivan, rod. xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

   Ing. Peter Ďuráč, rod. xxx, nar. xxx, rodné číslo xxxxx, trvale bytom xxxxx

s účinnosťou odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia.

 

Podpísané v Podhájskej 21.12.2018                                                Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. II/ 3 /2018                strana 1 z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci

   
                   
   

počet všetkých poslancov

   
   

9

   
             
   

počet prítomných     poslancov

   
   

9

   
             
   

potrebné kvórum

   
   

5 z prítomných

   
             
   

 

   

Hlasovanie:

   
                 
   

za

   
   

9

   
   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký;

Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

   
   

proti

   
   

0

   
   

 

   
   

zdržal sa

   
   

0