Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z Ustanovujúceho a I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 10.12.2018

  

Uznesenia z Ustanovujúceho a I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 10.12.2018 o 18,00 hod.

 

 Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Roman Lubušký
 5. Mgr. Juraj Melišek
 6. Jozef Pánis
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. MUDr. Ján Vanko
 9. Ing. Jaroslav Václav

  

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  -

  

Schválený program rokovania:          

   

1.Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva

      1.1.   Určenie zapisovateľky  a overovateľov zápisnice

      1.2.   Oznámenie o výsledku volieb starostu a obecného zastupiteľstva

      1.3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií

      1.4.   Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

2.Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba  návrhovej, mandátovej komisie a volebnej komisie

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5. Príhovor novozvoleného starostu

6. Schválenie platu starostu

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutie obecného zastupiteľstva

8. Ustanovenie zástupcu starostu a voľba sobášiaceho

9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov

11.Schválenie rozpočtu obce na rok 2019-2021 a úprava čerpania rezervného fondu v roku 2018

12.Schválenie VZN č.3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

13.Názory a pripomienky občanov

14.Záver

 

 

Schválené uznesenia:

 

 

Uznesenie č. I/1/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č. 3. Zriadenie a voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Zriaďuje:

 1. mandátovú komisiu
 2. návrhovú komisiu
 3. volebnú komisiu

B. volí zloženie:

1. mandátovej  komisie :     predseda : Ing. Jaroslav Václav

                                        členovia : Mgr. Marek Ševčík, Mgr. Juraj Melišek

2. návrhovej komisie :        predseda :  doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

                                        členovia :   Ing. Peter Ďuráč, Zuzana Federicsová

3. volebnej komisie :          predseda :  Jozef Pánis

                                        členovia :   Roman Lubušký, MUDr. Ján Vanko

 

  Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 
                         

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. I/2/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č. 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.   Berie na vedomie:

-        predloženú správu mandátovej komisie

B.   Konštatuje, že:

 1. novozvolený starosta obce Podhájska Mgr. Roman Ivan zložil  zákonom predpísaný sľub starostu obce.
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca do obecného zastupiteľstva:

1. doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

2. Ing. Peter Ďuráč

3. Zuzana Federicsová

4. Roman Lubušký

5. Mgr. Juraj Melišek

6. Jozef Pánis

7. Mgr. Marek Ševčík

8. MUDr. Ján Vanko

9. Ing. Jaroslav Václav

 

  Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                                 Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 
                         

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. I/3/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č.  6.  Schválenie platu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.   Schvaľuje:

na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

schvaľuje

zvýšenie minimálneho platu starostu  o 40 % 

 

Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Pánis;   MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

2

Mgr.Melišek; Mgr. Ševčík

                         

 

 

 

Uznesenie č. I/4/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č.  7.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.   Poveruje:

MUDr. Ján Vanko zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona  č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

  Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 
                         

                                                                              

 

 

                 

Uznesenie č. I/5/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č.   8. Ustanovenie zástupcu starostu a schválenie sobášiacich

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Berie na vedomie:

rozhodnutie starostu obce, ktorý v súlade so zákonom o obecnom zriadení 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov podľa § 13b ods.1 poveril doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. zastupovaním počas celého volebného obdobia.

B. Schvaľuje:

 sobášiacich:

 1. doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Mgr. Marek Ševčík

 

   Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 
                         

 

 

 

 

Uznesenie č. I/6/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č. 9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  zriaďuje:

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  a doplnkov  podľa § 14 ods. 1 obecnú radu v počte 3 členov.

     B. Schvaľuje:

     za členov rady:   doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

                                 Ing. Jaroslav Václav

                                 Jozef Pánis

 

  Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

1

Mgr.Ševčík

                         

 

 

 

 

 

Uznesenie č. I/7/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č. 10. Návrh na zriadenie  komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Zriaďuje:

v súlade s § 15 ods. 1   zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien  a doplnkov:

-        Finančnú komisiu

-        Stavebnú komisiu a ŽP  

-        Komisiu kultúry, športu a školstva          

-        Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

B. Volí za členov komisie:

 1.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

             predseda : Zuzana Federiscová       

             členovia :  doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

                              Mgr. Juraj Melišek

                              Ing. Jaroslav Václav                                                                                         

       2. Finančná komisia:  

           predseda: Ing. Jaroslav Václav

      3. Stavebná komisia a ŽP: 

          predseda:  Roman Lubušký

      4. Komisia kultúry, športu a školstva: 

          predseda:  MUDr. Ján Vanko     

C. ukladá:

zvoleným predsedom jednotlivých komisií predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy členov jednotlivých komisií okrem komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

    Termín: 28.02.2019

D. ruší:

komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období a členstvo v týchto komisiách.

 

   Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 
                         

 

 

 

 

Uznesenie č. I/8/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č. 11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 – 2021 a úprava čerpania rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

    A.  schvaľuje:

-        rozpočet tak ako bol predložený na rok 2019 bez programovej štruktúry.  Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice

 B. berie na vedomie:

-        rozpočet na rok 2020 a 2021. Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice

 

   Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 
                         

 

 

 

 

Uznesenie č. I/9/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č. 11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 – 2021 a úprava čerpania rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

    A.  schvaľuje:

-         úpravu čerpania rezervného fondu a úpravu rozpočtu z prerozdelenia zisku.

 

  Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 
                         

 

 

 

 

 

Uznesenie č. I/10/2018

 z  I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

10.12.2018

bod č. 12. Schválenie VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/201 

                 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

    A.  schvaľuje:

pozmeňujúci návrh VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych  kompetencií obce na úseku školstva

 

    Podpísané v Podhájskej  12.12.2018                                           Mgr. Roman Ivan, starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

6 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;   Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0