Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 09.08.2018

 

 

Uznesenia z XX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 09.08.2018 o 17,00 hod.

 

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Marian Bartal 
 2. Ing. Michal Belan
 3. Ing. Ján Kosiba PhD.
 4. Ľubomír Kosiba
 5. Ing. Milan Pápeš
 6. Ing. Tibor Šafár
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. Ing. Jaroslav Václav
 9. Veronika Závodská

  

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  0

 

 

Schválený program rokovania:          

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky
 3. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 87/18/4404-6 postup obce pri vydávaní zásad hospodárenia s majetkom obce
 4. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Podhájska
 5. Schválenie VZN č. 3/2018 Prevádzkový poriadok pohrebísk
 6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018-2023
 7. Plnenie rozpočtu k 30.6.2018, účtovná závierka k 30.6.2018 a rozpočtové opatrenia
 8. Interpelácie a informácie obecného úradu
 9. Pripomienky a názory občanov
 10. Záver

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XX/1/2018

 z XX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 9.8.2018

Bod : č. 3. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 87/18/4404-6 postup obce pri vydávaní   zásad hospodárenia s majetkom obce

 

           Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Berie na vedomie a vyhovuje:

                 upozorneniu prokurátorky, okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch  Pd 87/18/4404-6 zo dňa 22.6.2018 podľa § 28  odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci  postupu obce pri vydávaní   zásad hospodárenia s majetkom obce

 

  Podpísané v Podhájskej  14.08.2018                                    Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

9

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD, Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

proti

 

 

zdržal sa

 

 

 

 

  

Uznesenie č. XX/2/2018

 z XX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 9.8.2018

Bod : č. 4. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Podhájska

 

           Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

Zásady hospodárenia s majetkom obce Podhájska

 

   Podpísané v Podhájskej  14.08.2018                                    Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD, Kosiba, Ing. Pápeš,

Ing. Šafár,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

2

Mgr. Ševčík, Ing. Václav

 

  

 

Uznesenie č. XX/3/2018

 z XX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 9.8.2018

Bod : č. 6 Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb  2018 - 2023

 

           Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

Komunitný plán sociálnych služieb  2018 - 2023

 

   Podpísané v Podhájskej  14.08.2018                                    Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD, Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,  

Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

0

 

 

   

 

Uznesenie č. XX/4/2018

 z XX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 9.8.2018

Bod : č. 7 Plnenie rozpočtu k 30.6.2018, účtovná závierka k 30.6.2018 a rozpočtové opatrenia

 

           Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

plnenie rozpočtu k 30.6.2018

 

B.     Berie na vedomie :

účtovná závierka k 30.6.2018    a    rozpočtové opatrenia č. 7,8,9,10,11/2018

 

  Podpísané v Podhájskej  14.08.2018                                    Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD, Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,  

Mgr. Ševčík, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav