Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 29.06.2018

 

 

Uznesenia z XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 29.06.2018 o 17,00 hod.

  

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

1. Marian Bartal 

2. Ing. Michal Belan

3. Ing. Ján Kosiba PhD.

4. Ľubomír Kosiba

5. Ing. Tibor Šafár

6. Mgr. Marek Ševčík

7. Ing. Jaroslav Václav

8. Veronika Závodská

 

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  Ing. Milan Pápeš

 

 

Schválený program rokovania:          

   

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Schválenie  územného plánu obce a VZN č. 2/2018 o vyhlásení záväzných časí UPO Podhájska
 4. Konsolidovaná  účtovná závierka za rok 2017
 5. Záverečný účet obce Podhájska za rok 2017
 6. Výročná správa za rok 2017 a správa audítora
 7. Plnenie  rozpočtu k 31.3.2018, účtovná závierka k 31.3.2018 a rozpočtové opatrenia
 8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce  pre nasledujúce volebné obdobie
 9. Určenie  počtu poslancov  a utvorenie volebných obvodov  pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 10. Schválenie ocenenia osôb v súlade so Štatútom obce a výšky vecnej odmeny k cene starostu obce
 11. Interpelácie a informácie obecného úradu
 12. Pripomienky a názory občanov
 13. Záver

 

 

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XIX/1/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č. 3 Schválenie územného plánu obce Podhájska a VZN č.  2/2018  o vyhlásení   záväzných častí Územného plánu obce Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej 

A. Konštatuje, že :       

 • územný plán obce Podhájska   sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

B.     Berie na vedomie :

 stanovisko Okresného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie,

C.     Schvaľuje :

                 územný plán obce Podhájska

D. Odporúča starostovi obce :

 • sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k  zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
 • pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Podhájska, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu
 • obstarať zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami
 • vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
 • doručiť dotknutým orgánom štátnej správy
 • uložiť schválený územný plán obce Podhájska na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na Okresnom úrade v Nitre

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                    starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

6

Bartal, Ing.Belan, Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

1

Ing.Kosiba PhD.

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/2/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č. 3 Schválenie územného plánu obce Podhájska a VZN č. 2/2018  o vyhlásení     záväzných častí Územného plánu obce Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej 

A.     Schvaľuje :

Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhájska číslo: 2/2018    o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Podhájska

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                    starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

6 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

6

Bartal, Ing.Belan, Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

1

Ing.Kosiba PhD.,

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/3/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č. 4  Konsolidovaná účtovná závierka  za rok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Berie na vedomie:

konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                   starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/4/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č.  5  Záverečný účet obce Podhájska za rok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.       Schvaľuje :

-        záverečný účet obce Podhájska za rok 2017 bez výhrad

-        použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 222 753,45 Eur

B.     Berie na vedomie:

-         stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu obce Podhájska za rok 2017

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                    starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/5/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č. 6 Výročná správa za rok 2017 a správa audítora

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Berie na vedomie:     

-        výročnú správu za rok 2017

-        správu audítora za individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                    starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/6/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č.  7  Plnenie rozpočtu k 31.3.2018 , účtovná závierka k 31.3.2018 a rozpočtové opatrenia

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Berie na vedomie:

-      plnenie rozpočtu k 31.3.2018

-      účtovnú závierku k 31.3.2018

-      rozpočtové opatrenia starostu obce č. 1,2,3,4,5,6/2018

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                              Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                   starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/7/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č.  8  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce  pre nasledujúce volebné obdobie

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A:   Určuje :

rozsah výkonu funkcie starostu obce Podhájska – plný úväzok (1,0)  s týždenným pracovným časom  37,5 hod. na celé funkčné obdobie – 2019-2023, s náplňou činnosti podľa osobitného zákona, osobitných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Obce Podhájska.

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                     starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/8/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č. 9   Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov  samosprávy obcí

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A:  Určuje :

a)  v zmysle § 166, odst. 3 zákona SNR č. 180/2014 Z.z.. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších zmien a doplnkov pre obec Podhájska

       

                                         jeden volebný obvod pre celú obec.

 

b)  v zmysle § 166, odst. 3 zákona SNR č. 180/2014 Z.z.. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 11, ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov počet poslancov na celé volebné obdobie 2019-2023 takto:

      

         v obecnom zastupiteľstve v Podhájskej sa bude voliť 9 poslancov v jednom obvode.

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                    starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/9/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č. 10 Schválenie ocenenia osôb v súlade so Štatútom obce a výšky vecnej odmeny k cene starostu obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje :

udelenie Čestného  občianstva  Obce Podhájska  nasledovným osobám :

    doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

    Ing. arch. Ladislav Bakša

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                    starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/10/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č. 10 Schválenie ocenenia osôb v súlade so Štatútom obce a výšky vecnej odmeny k cene starostu obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje :

    udelenie Čestného  uznania  Obce Podhájska  nasledovným osobám :

     RNDr. Jozef Krajmer - za hospodársky rozvoj obce

     Ing. Jozef Barcaj - za hospodársky rozvoj obce

     Miroslav Ivan - za  verejnoprospešnú činnosť v obci

     Mária Palkovičová - za verejnoprospešnú  činnosť v obci

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                    starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIX/11/2018

 z  XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

29.6.2018

bod č. 10 Schválenie ocenenia osôb v súlade so Štatútom obce a výšky vecnej odmeny k cene starostu obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje :

            výšku vecnej odmena k cene starostu obce v hodnote do 300,00 Eur.      

 

Podpísané V Podhájskej   02.07.2018

                                                                                                Ing. Vladimír Bakoš, v.r.

                                                                                                    starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z   prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,   Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0