Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XVIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 28.03.2018

 

Uznesenia z XVIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 28.03.2018 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

1. Marian Bartal 

2. Ing. Michal Belan

3. Ing. Ján Kosiba PhD.

4. Ľubomír Kosiba

5. Ing. Pápeš

6. Ing. Tibor Šafár

7. Ing. Jaroslav Václav

8. Veronika Závodská

 

 Ospravedlnení poslanci z rokovania:  Mgr. Marek Ševčík

  

Schválený program rokovania:     

  1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
  2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky
  3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 a úpravy rozpočtu
  4. Účtovná závierka k 31.12.2017
  5. Zmena rozpočtu na rok 2018 – prerozdelenie hospodárskeho výsledku Termálneho kúpaliska Podhájska, s. r. o.
  6. Súhlas na založenie Európskeho piknikového zväzu v rámci spolupráce s obcou Cserkeszőlő
  7. Návrh VZN č. 1/2018 o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie
  8. Interpelácie a informácie obecného úradu
  9. Pripomienky a názory občanov
  10. Záver

   

  

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XVIII/1/2018

 z  XVIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 28.3.2018

 bod č. 3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 a úpravy rozpočtu

 Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Berie na vedomie:

a)      plnenie rozpočtu k 31.12.2017

b)     úpravy rozpočtu č.15-19 z roku 2017 vykonané starostom obce

     

Podpísané v Podhájskej  03.04.2018                                                v.r. Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných   poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

Uznesenie č. XVIII/2/2018

 z  XVIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 28.3.2018

 

bod č. 4.  Účtovná závierka k 31.12.2017

 Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Berie na vedomie:

účtovnú závierku k 31.12.2017

                

Podpísané v Podhájskej   03.04.2018                                                v.r.  Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných   poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

Uznesenie č. XVIII/3/2018

 z  XVIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 28.3.2018

 

bod č. 5. Zmena rozpočtu na rok 2018 – prerozdelenie hospodárskeho výsledku Termálneho kúpaliska  Podhájska s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje:

zmenu rozpočtu  na základe príjmu z prerozdelenia zisku z TK Podhájska s.r.o.

Príjem z prerozdelenia zisku     1 42 211 004/                90 000,- €

Výdavky:

- oprava parkoviska:         2 42 18 0620 717 002/           23 000,- € 

- zatepl. a rekonštr. ZS:    2 42 12 0760 717 002/           25 000,- €

- inter. vybavenie - ŠKD:  1 42 0950 633 001/                  5 000,- €

- MŠ int. vybavenie          1 42 09111 633 001/                8 000,- €

- nosič kontajnera              2 42 0620 714 004/               25 000,- €

- odvoz odpadu                  1 42 0510 637 004/                 4 000, -€ 

               

Podpísané v Podhájskej   03.04.2018                                     v.r.  Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných   poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XVIII/4/2018

 z  XVIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 28.3.2018

 

bod č. 6. Súhlas na založenie Európskeho piknikového zväzu v rámci spolupráce s obcou Cserkeszőlő

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Súhlasí:

            so založením Európskeho piknikového zväzu v rámci spolupráce s obcou Cserkeszőlő v súlade s podpísaným Memorandom o porozumení.

Podpísané v Podhájskej   03.04.2018                                               v.r.  Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných   poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XVIII/5/2018

 z  XVIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 28.3.2018

 

bod č. 7. Návrh VZN č. 1/2018 o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach  a o zápise na predprimárne  a primárne vzdelávanie

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje:

                  VZN č. 1/2018 ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne  a primárne vzdelávanie

 

Podpísané v Podhájskej   03.04.2018                                               v.r.  Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet prítomných   poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0