Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 12.12.2017

 

Uznesenia z XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 12.12..2017 o 17,00 hod.

 

 Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Marian Bartal 
 2. Ing. Michal Belan
 3. Ing. Ján Kosiba PhD.
 4. Ľubomír Kosiba
 5. Ing. Tibor Šafár
 6. Mgr. Marek Ševčík
 7. Ing. Jaroslav Václav
 8. Veronika Závodská

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  Ing. Milan Pápeš

  

Schválený program rokovania:     

 1. Otvorenie       zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej      komisie  a zapisovateľky
 3. Prerokovanie upozornenie prokurátora č. Pd      211/174404-3 k postupu obce pri prijímaní VZN na úseku odpadov
 4. Návrh na schválenie VZN č. 6/2017      o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými      odpadmi na území obce Podhájska
 5. Návrh na schválenie VZN č. 3/2017 ktorým sa mení      a dopĺňa VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom      poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh na schválenie VZN č. 5/2017 ktorým sa mení      a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií      obce na úseku školstva
 7. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2018 -      2020
 8. Hospodárenie obce k 30.9.2017      a rozpočtové opatrenia
 9. Návrh na schválenie zásad hospodárenia      a nakladania s majetkom obce
 10. Návrh na schválenie VZN č. 2/2017      o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
 11. Návrh na schválenie VZN č. 4/2017 ktorým sa mení      a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií      z prostriedkov Obce Podhájska
 12. Interpelácie      a informácie obecného úradu
 13. Pripomienky a názory občanov
 14. Záver

   

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XVII/1/2017

 z  XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č. 3. Prerokovanie upozornenie prokurátora č. Pd 211/174404-3 k postupu obce pri prijímaní VZN na úseku odpadov.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Berie na vedomie a vyhovuje:

                   upozorneniu prokurátorky, okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch  Pd 211/17/4404/3 zo dňa 13.10.2017 podľa § 28  odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci  o postupe obce pri prijímaní záväzného   nariadenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi.

 

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                                              Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XVII/2/2017

 z  XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č. 4. Návrh na schválenie VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A . Schvaľuje :

VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhájska s účinnosťou od 1.1.2018.

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                                    Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

Uznesenie č. XVII/3/2017

 z XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č. 5. Návrh na schválenie VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A. Schvaľuje :

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2018

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                            Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XVII/4/2017

 z  XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č. 6. Návrh na schválenie VZN č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje :

VZN č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva s účinnosťou od 1.12018.

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                                    Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XVII/5/2017

 z  XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č.  7. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2018 -2020

 

Obecné zastupiteľstvo v
Podhájskej

 1. Schvaľuje:

návrh rozpočtu obce , tak ako bol predložený na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie na hlavné kategórie bez programového rozpočtu.

 1. Berie na vedomie:

-        spracovaný návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020

-        stanovisko predsedu finančnej komisie

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                              Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XVII/6/2017

 z  XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č. 8. Hospodárenie obce k 30.9.2017  a rozpočtové opatrenia

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje :

-        hospodárenie obce k 30.9.2017

-        rozpočtové opatrenie

1.Zrušenie čerpania RF na rekonštrukciu a modernizáciu ZS:                 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet - návrh

3 46 454 001

70 000,00 Eur

0,00 Eur

2 46 R 12 0760 717 002

70 000,00 Eur

0,00 Eur

 

2. Zrušenie a zníženie čerpania z prerozdelenia zisku z TK:

 

     Schválený rozpočet

     Upravený rozpočet - návrh

 

2 42 R 12 0760 717 002

110 000,00 Eur

0,00 Eur

Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

1 42 R 0111 635 004

4 000,00 Eur

1 100,00 Eur

Oprava klimatizácie Ocú

1 42 R 0111 637 002

6 000,00 Eur

1 000,00 Eur

Náklady na verejné obstarávanie

 

 1. Berie na vedomie:

zmeny a úpravy rozpočtu 10 až 14 vykonané starostom obce

-  finančné výkazy k 30.9.2017

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                                 Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

Uznesenie č. XVII/7/2017

 z  XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č. 9. Návrh na schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje :

predložený návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                             Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XVII/8/2017

 z  XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č.  10. Návrh na schválenie VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje :

VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi s účinnosťou od 1.1.2018

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                                Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XVII/9/2017

 z  XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

12.12.2017

 

bod č. 11. Návrh na schválenie VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.       Schvaľuje :

VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska s účinnosťou od 1.1.2017

Podpísané v Podhájskej  13.12.2017                               Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce

 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0