Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 30.08.2017

Uznesenia z XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 30.08.2017 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

  1. Marian Bartal 
  2. Ing. Michal Belan
  3. Ing. Ján Kosiba PhD.
  4. Ľubomír Kosiba
  5. Ing. Milan Pápeš
  6. Ing. Tibor Šafár
  7. Ing. Jaroslav Václav
  8. Veronika Závodská

  

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  Mgr. Marek Ševčík

 

Schválený program rokovania:      

1.Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2.Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky

3.Prerokovanie upozornenia prokurátora o postupe obce pri prijímaní záväzného nariadenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi

4.Prerokovanie upozornenia prokurátora o postupu obce pri vydávaní zásad  hospodárenia s majetkom obce

5.Finančné výkazy k 30.6.2017 a úpravy rozpočtu k 30.6.2017

6.Konsolidovaná účtovná závierka  za rok 2016  a správa audítora

7.Konsolidovaná výročná správa za rok 2016

8.VZN 1/2017 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách

9.Návrh na  výmaz drobnej  prevádzkarne  bývalého MNV z obchodného registra

10.Výber nájomcov do nájomných bytov

11.Dodatok č. 1 k smernici o verejnom obstarávaní

12.Interpelácie a informácie obecného úradu

13.Pripomienky a názory občanov

14.Záver

 

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XVI/1/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č. 3. Prerokovanie upozornenia prokurátora o postupe obce pri prijímaní záväzného   nariadenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Berie na vedomie a vyhovuje:

upozorneniu prokurátorky, Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch  Pd 156/17/4404/4 zo dňa 18.8.2017 podľa § 28  odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci  o postupe obce pri prijímaní záväzného   nariadenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi.

B: Odporúča starostovi obce :

na najbližšom  zasadnutí  obecného zastupiteľstva nasledujúcom po zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo prerokované toto upozornenie prokurátora na nasledovné obecné zastupiteľstvo predložiť návrh nového VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi.

Podpísané v Podhájskej  05.09.2017....... Ing. Vladimír Bakoš ,starosta obce,v.r.

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 


 

Uznesenie č. XVI/2/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č. 4. Prerokovanie upozornenia prokurátora o postupu obce pri vydávaní zásad    hospodárenia s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Berie na vedomie a vyhovuje :

upozorneniu prokurátorky, okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch  Pd 126/17/4404/4 zo dňa 17.8.2017 podľa § 28  odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci  postupu obce pri vydávaní zásad hospodárenia s majetkom obce.

B: Odporúča starostovi obce :

na najbližšom  zasadnutí  obecného zastupiteľstva nasledujúcom po zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo prerokované toto upozornenie  prokurátora, predložiť návrh nových zásad hospodárenia s majetkom obce .

Podpísané v Podhájskej 05.09.2017..... Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce,v.r. 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 


 

Uznesenie č. XVI/3/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č. 5. Finančné výkazy k 30.6.2017 a úpravy rozpočtu k 30.6.2017

 Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Berie na vedomie :

a)      finančné výkazy k 30.6.2017

b)     úpravy rozpočtu k 30.6.2017

 Podpísané v Podhájskej  05.092017 …... Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce,v.r. 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

7

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár,  Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 


 

Uznesenie č. XVI/4/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č. 6.  Konsolidovaná účtovná závierka  za rok 2016  a správa audítora

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Berie na vedomie :

konsolidovanú účtovnú závierku  za rok 2016  a správa audítora

Podpísané v Podhájskej  05.09.2017...... Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce,v.r.

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 


 

Uznesenie č. XVI/5/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č.  7.  Konsolidovaná výročná správa za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Berie na vedomie :

      konsolidovanú výročnú správu za rok 2016

 Podpísané v Podhájskej  05.09.2017 …...Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce,v.r. 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 


 

Uznesenie č. XVI/6/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č. 8. VZN 1/2017 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Schvaľuje : 

VZN 1/2017 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov na verejných   priestranstvách

 Podpísané v Podhájskej  05.09.2017......Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce,v.r. 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 


 

Uznesenie č. XVI/7/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č. 9.  Návrh na  výmaz drobnej  prevádzkarne  bývalého MNV z obchodného registra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Schvaľuje : 

zrušenie drobnej prevádzkárne zapísanej v obchodnom registri,  Okresného súdu Nitra  oddiel:  Pšn,  vložka číslo : 288/N  pod obchodným menom Miestny národný výbor Podhájska  IČO 00 000214 s tým, že  všetky práva a záväzky drobnej prevádzkarne   preberá Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska IČO: 00309192.

 Podpísané v Podhájskej  05.09.2017 ….. Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce,v.r. 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 


 

Uznesenie č. XVI/8/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č. 10. Výber nájomcov do nájomných bytov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Schvaľuje : 

Od 1.10.2017: nájomcu - Bartalová Barbora  - do jednoizbového bytu

                        adresa: Zdravotnícka 623/6, posch.1, byt č. 2

Od 1.10.2017: nájomcu - Jakabová Eva  - do jednoizbového bytu

                        adresa: Zdravotnícka 623/6, posch.1, byt č. 3

Od 1.11.2017: nájomcu  -  Janák Boris - do trojizbového bytu

                        adresa: Zdravotnícka 623/6, posch.3, byt č. 6

 Podpísané v Podhájskej 05.09.2017...... Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce,v.r. 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

  


 

 

Uznesenie č. XVI/9/2017

 z  XVI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.8.2017

 bod č. 11.  Dodatok č. 1 k smernici o verejnom obstarávaní

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A: Schvaľuje : 

Dodatok č. 1 k smernici o verejnom obstaraní č. 2/2016

 Podpísané v Podhájskej 05.09.2017..... Ing. Vladimír Bakoš,  starosta obce,v.r. 

Poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet všetkých   poslancov

9

 

 

 

 

 

 

 

počet   prítomných poslancov

8

 

 

 

 

 

 

 

potrebné kvórum

5 z prítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

8

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba,

Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0