Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 17.05.2017

 

Uznesenia z XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 17.05.2017 o 17,00 hod.

  

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Marian Bartal 
 2. Ing. Michal Belan
 3. Ing. Ján Kosiba PhD.
 4. Ľubomír Kosiba
 5. Ing. Milan Pápeš
 6. Ing. Tibor Šafár
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. Ing. Jaroslav Václav
 9. Veronika Závodská

  

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  0

  

Schválený program rokovania:      

1.   Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2.   Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky

3.   Účtovná závierka k 31.12.2016 a výsledky inventarizácie k 31.12.2016

4.   Záverečný účet za rok 2016

5.   Audítorská správa k individuálnej  účtovnej závierke k 31.12.2016

6.   Plnenie rozpočtu k 31.3.2017 a úpravy rozpočtu schválené starostom obce a na schválenie obecnému zastupiteľstvu

7.   Finančné výkazy za I. štvrťrok 2017

8.   Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

9.   Schválenie prenájmu  priestorov formou výpožičky pre ŠK Termál Podhájska, Powerlifting Podhájska a Divadelný súbor

10. Žiadosť o odkúpenie bytu na zdravotnom stredisku Ivan Marian, Nová ulica, Podhájska

11. Schválenie spolupráce a partnerského vzťahu s obcou  Cserkeszőlő v Maďarku

12. Informácia o iniciatíve zriadenia Facebookovej stránky Mikroregiónu Termál

13. Interpelácie a informácie obecného úradu

14. Pripomienky a názory občanov

15. Spôsob vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom p. Vladimíra Poláka, Nové Zámky

16. Záver

 

  

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XV/1/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 bod č. 3. Účtovná závierka k 31.12.2016 a výsledky inventarizácie k 31.12.2016

 Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Berie na vedomie 

        a)      účtovnú závierku k 31.12.2016

        b)     výsledky inventarizácie k 31.12.2016

 Podpísané  v  Podhájskej  22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

9

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

9

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/2/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č.4. Záverečný účet za rok 2016

 Obecné zastupiteľstvo  v Podhájskej

A.     Schvaľuje

        a)      záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016  bez výhrad

        b)     použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 143 209,36 €

B.     Berie na vedomie

        a)      Správu hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu za rok 2016

        b)     Stanovisko predsedu finančnej komisie k záverečnému účtu za rok 2016

 Podpísané  v Podhájskej  22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

9

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/3/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č. 5. Audítorská správa k individuálnej  účtovnej závierke k 31.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Berie na vedomie

správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016

Podpísané v Podhájskej 22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

           

 

počet všetkých   poslancov

9

     

 

počet   prítomných poslancov

9

     

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

     

 

 

Hlasovanie:

         

 

za

9

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Ing.Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/4/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č. 6. Plnenie rozpočtu k 31.3.2017 a úpravy rozpočtu schválené starostom obce a na  schválenie obecnému zastupiteľstvu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Berie na vedomie

        a)      plnenie rozpočtu k 31.3.2017

        b)     úpravy rozpočtu 15,16,17,18,19,20 z roku 2016 vykonané starostom obce

 Podpísané v Podhájskej 22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

           

 

počet všetkých   poslancov

9

     

 

počet   prítomných poslancov

9

     

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

     

 

 

Hlasovanie:

         

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/5/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č. 6. Plnenie rozpočtu k 31.3.2017 a úpravy rozpočtu schválené starostom obce a na  schválenie obecnému zastupiteľstvu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

B.     Schvaľuje

zmenu rozpočtu  na základe príjmu z prerozdelenia zisku z TK Podhájska s.r.o.

Príjem z prerozdelenia zisku               230 000,-              1 42 R 211 004  

 

Výdavky :

Zberný dvor brány ul. Za humnami        4 000,-             2 42 R 55 0620 717 001

Kniha obce                                              5 000,-             1 42 R 0111 637 004

Územný plán                                           8 000,-             2 42 R 0620 711 005

Chodník  pri Trávnickom potoku          15 000,-             2 42 R 30 0451 717 001

Mobiliár kostol Senčianska, Belecká      4 000,-             2 42 R 60 0620 717 001                                 

Zdravotné stredisko                             110 000,-             2 42 R 12  0760 717 002

Kamerový systém                                   10 000,-            2 42 R 23 0620 713 005

Úprava  miezd ZŠ                                    4 500,-            1 42 R 09121 611

                      MŠ                                   4 300,-             1 42  R  09111 611

Projektová dokumentácia ZS                  3 000,-             2 42 R 12 0760 716                           

Oprava traktora                                     10  000,-            1 42 R 0451 634 002

Údržba siete   OcU                                   4 500,-            1 42 R 0111 635 010

Radar na meranie rýchlosti                      5 000,-            2 42 R  0451 713 005

Maľovanie a údržba strelnice                  3 000,-             1 42 R 0810  635 006

Oprava klimatizácie OU                          4 000,-            1 42 R 0111 635 004

Oprava soc. zariad. a údržba  KSC          8 000,-            1 42 R 0111 635 006

Náklady na verejné obstaranie                 6 000,-            1 42 R   0111 637 002

Odvoz odpadu                                        21 700,-            1 42 R  0510 637 004

 

Podpísané v Podhájskej 22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

           

 

počet všetkých   poslancov

9

     

 

počet prítomných   poslancov

9

     

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

     

 

 

Hlasovanie:

         

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Závodská

proti

1

Ing. Václav

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/6/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č. 7. Finančné výkazy za I. štvrťrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Berie na vedomie

finančné výkazy za I. štvrťrok 2017

Podpísané v Podhájskej 22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

           

 

počet všetkých   poslancov

9

     

 

počet   prítomných poslancov

9

     

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

     

 

 

Hlasovanie:

         

 

za

9

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/7/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č. 8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje

        a)      správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti

        b)     plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

 Podpísané v Podhájskej 22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

           

 

počet všetkých   poslancov

9

     

 

počet   prítomných poslancov

9

     

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

     

 

 

Hlasovanie:

         

 

za

9

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,    Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/8/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č. 9. Schválenie prenájmu  priestorov formou výpožičky pre ŠK Termál Podhájska,  Powerlifting  Podhájska a Divadelný súbor

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje  

prenájom nebytových priestorov  formou výpožičky pre:

ŠK Termál, Podhájska  - Chata Zväzarm 

 1. Obec Podhájska požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi – ŠK Termál Podhájska do bezplatného dočasného užívania  „ Chatu Zväzarm“ súp. č. 817  evidovanej  na parc. č. 1899/35,  kat. úz. Svätuša.
 2. Doba výpožičky je na dobu 29 rokov.
 3. Účelom výpožičky je poskytovania ubytovania na rekreačné účely za účelom financovania športovej činnosti futbalového klubu.
 4. Vypožičiavateľ  bude vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy predmetu výpožičky a bude hradiť všetky náklady na energie.

  ŠK Termál, Podhájska  -  Strelnica 

 1. Obec Podhájska požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania  časť budovy  Strelnica  súp. č. 285 evidovanej  na parc. č. 662/4,  kat. úz. Svätuša .
 2. Predmet  výpožičky - časť uvedenej budovy v  bode 1  pozostáva zo  šatne pre rozhodcov, šatne pre hostí, šatne pre domácich, verejné WC a v hlavnej budove na poschodí  1 miestnosť  o výmere  18 m2 a  sklad o výmere  3 m2  mám prístup k spoločným priestorom schodište a WC
 3. Doba výpožičky je na dobu 5 rokov.
 4. Účelom výpožičky je  využívanie uvedených priestorov na  športovú činnosť futbalového klubu.
 5. Požičiavateľ  bude vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy predmetu výpožičky a bude hradiť všetky náklady na energie.

  Divadelný súbor PRAMEŇ, Podhájska 

 1. Obec Podhájska požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania  časť budovy  Strelnica  súp. č. 285 evidovanej  na parc. č. 662/4,  kat. uz. Svätuša .
 2. Predmet  výpožičky - časť uvedenej budovy v  bode 1  pozostáva  z jednej miestnosti v hlavnej budove o výmere  18 m2  a mám prístup k spoločným priestorom schodište a WC 
 3. Doba výpožičky je na dobu 5 rokov.
 4. Účelom výpožičky je  využívanie uvedených priestorov na  činnosť divadelného súboru.
 5. Požičiavateľ  bude vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy predmetu výpožičky a bude hradiť všetky náklady na energie.

 Powerlifting, Podhájska 

 1. Obec Podhájska požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania  časť budovy  Strelnica  súp. č. 285 evidovanej  na parc. č. 662/4,  kat. uz. Svätuša .
 2. Predmet  výpožičky - časť uvedenej budovy v  bode 1  pozostáva  z jednej miestnosti v hlavnej budove o výmere 37 m2  a mám prístup k spoločným priestorom schodište a WC.
 3. Doba výpožičky je na dobu 5 rokov.
 4. Účelom výpožičky je  využívanie uvedených priestorov na  športovú činnosť – kulturistika členov občianskeho združenia.
 5. Požičiavateľ  bude vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy predmetu výpožičky a bude hradiť všetky náklady na energie.

 Podpísané v Podhájskej  22.05.2017

 

Poslanci

           

 

počet všetkých   poslancov

9

     

 

počet   prítomných poslancov

9

     

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

     

 

 

Hlasovanie:

         

 

za

9

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/9/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č. 10. Žiadosť o odkúpenie bytu na zdravotnom stredisku Ivan Marian, Nová ulica ,  Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Neschvaľuje

žiadosť Ivana Mariana, bytom Nová ulica, Podhájska o odkúpenie bytu na zdravotnom stredisku, ktorý má toho času v prenájme

B.     Súhlasí

s možnosťou  jeho investície do opotrebovaných častí bytu  a to  výmena zariadenia kúpelne, zníženie  - vyrovnanie stropov a uloženie plávajúcej podlahy

C.     Odporúča starostovi obce

uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve na základe prijatého uznesenia

Podpísané v Podhájskej 22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

           

 

počet všetkých   poslancov

9

     

 

počet   prítomných poslancov

9

     

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

     

 

 

Hlasovanie:

         

 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík,Závodská

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

Uznesenie č. XV/10/2017

 z  XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 17.5.2017

 

bod č.  11. Schválenie spolupráce a partnerského vzťahu s obcou  Cserkeszőlő v Maďarku

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje

partnerský vzťah s obcou Cserkeszőlő  v Maďarsku v rámci vzájomnej spolupráce  na poli  kultúry, rozvoja cestovného ruchu, hospodárstva, vzájomnej spolupráce spoločenských organizácií a športu.

B.     Odporúča starostovi obce

uzatvoriť zmluvu o vzájomnej spolupráci  s obcou Cserkeszőlő v Maďarsku.

Podpísané v Podhájskej 22.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

           

 

počet všetkých   poslancov

9

     

 

počet   prítomných poslancov

9

     

 

potrebné kvórum

6 z prítomných

     

 

 

Hlasovanie:

         

 

za

9

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár,

Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0